Konkursy

Regulamin konkursu fotograficznego „Lodowe inspiracje”

Slajd1

Regulamin konkursu fotograficznego „Lodowe inspiracje”:

 

Warunki ogólne:

1.    Konkurs „Lodowe inspiracje(dalej „Konkurs”) zostanie przeprowadzony na stronie internetowej LawendowyDom.com.pl (dalej „Serwis”) oraz na stronach w serwisie Facebook.com (tzw. fanpage): Lawendowy Dom https://www.facebook.com/lawendowydom oraz  Grycan https://www.facebook.com/Grycan.

2.    Konkurs trwa w okresie od 9 do 26 sierpnia 2013 r.

3.    Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 26 sierpnia 2013 r. (godź. 23:59:59)

4.    Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

5.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31.08.2013 poprzez komunikat na stronie internetowej Portalu.

6.    Organizatorem konkursu jest redakcja Serwisu (dalej „Redakcja”).

7.    Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kolaży i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Redakcja

8.    Do Konkursu zgłaszane są i oceniane kolaże ze zdjęć.

 

Udział w konkursie:

1.    Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.

2.    Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Redakcji oraz spółki Lawendowy Dom Sp. z o.o. i spółek zależnych oraz pracownicy firmy Grycan – Lody od pokoleń oraz spółek zależnych.

4.    Nadesłane propozycje muszą być związane z tematem Konkursu. Propozycje niezgodne z tematem Konkursu nie będą  brane pod uwagę podczas oceny prac oraz będą usuwane przez Redakcję.

5.    Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden kolaż. Więcej niż jeden kolaż nadesłany przez jedną osobę oznacza dyskwalifikację uczestnika.

6.    Uczestnik zgłaszający kolaż w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęć użytych w kolażu oraz że ma prawo do ich publikowania i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.

7.    Uczestnik zgłaszający kolaż ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich zamieszczonego przez siebie kolażu

8.    Kolaże mogą być wyłącznie nadsylane na adres email beata@lawendowy-dom.com.pl.

9.    Uczestnik udziela Redakcji nieodpłatnie bezterminowej licencji na publikację przekazanego podczas Konkursu kolażu w  internecie, w tym w serwisie Facebook na fanpage Lawendowego Domu https://www.facebook.com/lawendowydom oraz na stronie www.lawendowy-dom.com.pl

10.Uczestnik udziela firmie Grycan – Lody od pokoleń nieodpłatnie bezterminowej licencji do publikowania przekazanego podczas Konkursu kolażu w internecie, w tym w serwisie  Facebook na fanpage Grycan https://www.facebook.com/grycan oraz na stronie www.grycan.pl

11.Uczestnik nie może usunąć lub edytować zgłoszonego przez siebie kolażu przez cały okres trwania Konkursu oraz po zamknięciu Konkursu.

12.Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:

a)   postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności podjął próby użycia jakichkolwiek technik obejścia zabezpieczeń aplikacji w celu zdobycia nagrody,

b)   zarejestrował się w Konkursie używając do tego treści nieprawdziwych lub o charakterze wulgarnym albo w inny sposób nieodpowiednim.

 

Zasady konkursu:

13.Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kolażu ze zdjęć, którego inspiracją będą lody jogurtowe z truskawkami lub wiśniami – nowość w ofercie marki Grycan – Lody od pokoleń. Inspiracją może być smak, kolor lub konsystencja nowych lodów, a zadaniem stworzenie kolażu z samodzielnie zrobionych zdjęć.

 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1.   Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich Uczestników, które prześlą do Redakcji kolaż na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.   Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyłonienia zwycięzców niniejszego Konkursu, tj. Uczestników, którzy otrzymają po 1 (jednej) nagrodzie.

3.   Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny.

4.   Nagrody będą przyznane 5 (pięciu) Uczestnikom, których prace w ocenie Komisji będą najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne.

5.   W Konkursie przewidziane jest 5 (pięć) nagród.

6.   O wynikach Konkursu Redakcja poinformuje szczegółowo w Serwisie w dniu ogłoszenia wyników Konkursu oraz na stronie internetowej stanowiącej tzw. FanPage profilu Lawendowy Dom https://www.facebook.com/lawendowydom oraz  Grycan https://www.facebook.com/grycan

7.   Na wniosek uczestnika Konkursu Organizator udostępni w serwisie Konkursu lub pod innym wybranym przez siebie adresem internetowym skrócone dane zwycięzców, tj. imię, pierwszą literę nazwiska lub nick używany w serwisie Facebook.

8.   Uczestnicy, którzy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą do Redakcji poprzez wiadomość email danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, tracą prawo do nagrody. Redakcja potwierdzi otrzymanie niezbędnych danych poprzez wiadomość email wysłaną najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 

Nagrody:

1.   W konkursie przewidziane jest 5 (pięć) zestawów składających się z:

1.   Karty upominkowej do zrealizowania w lodziarniach Grycan Lody Od Pokoleń (100 zł)

2.   Fartuszka Cherry Me! w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru

2.   Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1.   Przekazanie nagród odbywa się wyłącznie drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej.

3.   Nagrody nieodebrane przez adresata przechodzą na własność Redakcji i pozostają wyłącznie do dyspozycji Redakcji.

4.   Przedmioty stanowiące nagrody są przedmiotami nowymi i nieużywanymi.

 

Odwołania, zgłaszanie uwag i nadużyć:

1.   Zgłaszanie wszelkich nadużyć związanych z przebiegiem konkursu lub naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie drogą mailową, na adres email Redakcji: beata@lawendowy-dom.com.pl

2.   Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i naruszenia zasad konkursowych należy zgłaszać poprzez adres email Redakcji beata@lawendowy-dom.com.pl do dnia poprzedzającego rozwiązanie konkursu. Redakcja nie jest zobowiązania brać pod uwagę zgłoszeń przekazanych po tym terminie.

 

Zastrzeżenia:

1.   Redakcja nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użytkowania przedmiotów stanowiących nagrody.

2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych, czy też połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej, niezapisanie zgłoszenia w Konkursie oraz niemożności połączenia się z serwisem lub jego częścią.

3.   Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy. (nie rozumiem tego zapisu)

4.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

5.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu
cywilnego, w tym art. 919 – 921
.

avatar Beata Lipov

Dziennikarka, zawodowo piszę i fotografuję. Na zamówienie urządzam wnętrza, przeprowadzam metamorfozy, robię coś z niczego, inspiruję i motywuję kobiety, prowadzę warsztaty kulinarne, craftowe i fotograficzne. Założyłam i niezmiennie z przyjemnością piszę blog Lawendowy Dom.

Zapraszam

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *