Przepisy

Konkurs „Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym”

Gotowi na nowe wyzwania? Mam wielką przyjemność zaprosić na konkurs

„Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym”.

Wystarczy, że w komentarzu pod postem na Facebooku  umieścisz przepis na zdrowe, pyszne i szybkie danie śniadaniowe przyrządzone z olejem rzepakowym wraz ze zdjęciem.

Na odpowiedzi czekam od 8 do 17 maja, a do zgarnięcia czekają na uczestników super nagrody – 15 pięknych koszy piknikowych, które przydadzą się na Wasze śniadania na trawie.

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Regulamin konkursu

„Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym”

§ 1.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Konkurs” – konkurs pod nazwą „Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
 2. PSPO”- zleceniodawcą organizacji Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, z siedzibą w Warszawie, Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280131, REGON 140986290, NIP 5242606559.
 3. Organizator” – organizatorem Konkursu jest Marketing & Communications Consultants spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 18/52 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000444102, Regon: 146461630, NIP 521 365 26 92.
 4. „Realizator” – , Studio Lipov reprezentowane przez Beatę Lipov, zamieszkałą przy ul. Antenowej 15, w Warszawie.
 5. Uczestnik” – osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.
 6. „Jury” – jury Konkursu składające się z Realizatora, przedstawicieli Organizatora oraz PSPO.

Konkurs jest zorganizowany w ramach kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”, której promotorem jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. za oznaczone w Regulaminie czynności.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs prowadzony jest od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r., z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od 8 maja 2017 r. do 17 maja 2017 r.
 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi na profilu na Facebooku Lawendowy Dom (wyniki zostaną ogłoszone także na blogu lawendowy-dom.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2017 r., – poprzez podanie danych (imię i nazwisko) wszystkich osób nagrodzonych w ramach Konkursu na profilu na Facebooku „Lawendowy Dom” : https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts (oraz na blogu lawendowy-dom.com.pl).

§ 3.

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; lub

b) osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – za zgodą przedstawiciela ustawowego, która spełni warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Realizator, członkowie jury, pracownicy, członkowie władz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Marketing & Communications Consultants spółka z o.o., Media On Sp. z o.o., Sp.k. oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Wykonanie pracy konkursowej, tj. stworzenie potrawy śniadaniowej z wykorzystaniem oleju rzepakowego wraz ze zdjęciem/zdjęciami i opublikowanie zdjęcia dania na profilu na Facebooku wraz z przepisem: https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts, pod postem konkursowym w formie komentarza.

b) Akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej lawendowy-dom.com.pl, tj. udział w konkursie oznacza automatyczną akceptację wszystkich zapisów regulaminu, w tym:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na cele związane z Konkursem:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz Realizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia Konkursu Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz poprawiania”.
 • zgodę na postanowienia Regulaminu: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu”.
 • oświadczenie, że Uczestnik jest pełnoletni i nie należy do grona osób, które nie mogą uczestniczyć w Konkursie zgodnie z Regulaminem: „Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, jak również oświadczam, że nie jestem pracownikiem, członkiem władz ani przedstawicielem Organizatora oraz Realizatora konkursu, PSPO lub Media On Sp. z o.o, Sp.k. ani osobą wyznaczoną przez te podmioty do składu Jury, także członkiem najbliższej rodziny osób wymienionych powyżej (tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą)”.
 • zgodę na umieszczenie danych osobowych na listach osób nagrodzonych w Konkursie: „Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz adresu internetowego na liście osób nagrodzonych w Konkursie, która będzie zamieszczona na profilu na Facebooku: Lawendowy Dom: https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts oraz na blogu www.lawendowy-dom.com.pl.
 • zezwolenie na korzystanie z wizerunku: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie i rozpowszechnienie przez Organizatora, tj. Marketing & Communications Consultants Sp. z o.o. oraz Realizatora, tj. Studio Lipov – mojego wizerunku poprzez zamieszczanie go na liście osób nagrodzonych w Konkursie, która będzie zamieszczona i rozpowszechniana na stronie internetowej com.pl oraz profilu na facebooku: Lawendowy Dom: https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts.
 • oświadczenie o autorstwie pracy konkursowej:Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i że praca ta nie narusza praw osób trzecich.”
 • Ponadto w przypadku przedstawiciela ustawowego – przedstawiciel ustawowy proszony jest o złożenie zgody na mail: konkursy@pokochajolejrzepakowy.eu lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku na profil Lawendowy Dom na przetwarzanie jego danych na potrzeby Konkursu w związku z udziałem Uczestnika niepełnoletniego w Konkursie – w następującym brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realizatora oraz Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem osoby niepełnoletniej, której jestem przedstawicielem ustawowym w celach przeprowadzenia Konkursu „Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz poprawiania”.
 1. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”) w terminie od godziny 00:00:00 dnia 8 maja 2017 roku do godziny 23:59:59 dnia 17 maja 2017 roku – decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia tj. zamieszczenia przepisu wraz ze zdjęciem w formie komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Lawendowy Dom: https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts;
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko taką pracę konkursową, co do której posiada pełnię praw autorskich w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz praca ta nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca pracę konkursową zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Organizator będzie weryfikował poprawność przesyłanych Zgłoszeń tj. m.in. czy w przepisie znajduje się olej rzepakowy oraz czy zamieszczono zdjęcie potrawy. Zgłoszenia bez podanych wszystkich elementów wskazanych w pkt. 4 nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Zabronione jest przesyłanie Zgłoszeń, w tym zdjęć, które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację. Zgłoszenie zawierające wskazane wyżej treści nie będzie brać udziału w Konkursie.
 5. Każdy z Uczestników może stworzyć nieograniczoną liczbę prac konkursowych, ale wyłącznie jeden raz może zostać zwycięzcą.

 § 4.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.Zwycięzcami Konkursu zostanie:

a. 15 (piętnastu) Uczestników, którzy stworzą najciekawsze prace konkursowe wybrane przez Jury.

2. W terminie od dnia 18 – 23 maja 2017 r. jury wybierze 15 najciekawszych prac konkursowych, których autorzy otrzymają nagrodę.

3. Przy wyborze najciekawszych prac konkursowych Jury będzie kierować się kryterium kreatywności, pomysłowości, estetyki oraz stylu wykonania zadania konkursowego przez Uczestników.

§ 5.

Jury

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury Konkursu wchodzi Realizator oraz osoby będące przedstawicielami Organizatora i PSPO. Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.
 2. Jury podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Jury mają charakter uznaniowy.
 3. Zadaniem Jury będzie:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu;

c. ogłoszenie wyników Konkursu;

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 § 6.

Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.

§ 7.

Nagrody oraz ich wydanie

 1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody:

a) Nagrody: Kosz piknikowy o wartości 160 zł brutto ( 130,10 netto).

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 2. Najpóźniej dnia 05.2017 r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 3. Zwycięzcy nagród, o których mowa w ust. 1 punkt a) powyżej – zostaną poproszeni o przekazanie adresu do wysłania nagrody i udzielenie zgody na przetwarzanie takiego adresu na cel związany z wydaniem nagrody w Konkursie.
 1. Nagrody zostaną wysłane do dnia 31 maja 2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera na adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 2. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostają do jego dyspozycji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o tej samej wartości.

 § 8.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 8 maja 2017 roku do dnia 31 maja 2017 roku decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, tj: Marketing and Communications Consultants Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 18 lok 52, 00-732 Warszawa, Regon: 146461630, NIP 521 365 26 92 z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, w tym datę i miejsce zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz podpis Uczestnika.
 2. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje, stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

§ 9.

Dane osobowe

 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest Studio Lipov, z siedzibą przy ul. Antenowej 15 w Warszawie. Dane mogą zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail
 • w przypadku przedstawiciela ustawowego: imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego
 • w przypadku zwycięzców Konkursu również adres korespondencyjny do wysyłki nagrody,

oraz zakres czynności umożliwiający przeprowadzenie Konkursu, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

§ 10.

Prawa autorskie

1.Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wydania nagrody. Postanowienie to stosuje się również do autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy, których prace konkursowe zostały nagrodzone zobowiązują się podpisać oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pod rygorem utraty prawa do nagrody.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac konkursowych nagrodzonych nagrodami obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy konkursowej, w porozumieniu z nimi, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę konkursową oraz jej opracowanie bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów. Zwycięzcy upoważniają także Organizatora do wykonywania ich autorskich praw osobistych.

5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

7. Uczestnikom Konkursu, których prace konkursowe zostały nagrodzone oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności prac konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich.

§ 11.

Odpowiedzialność Organizatora

 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody.

 § 12.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie lawendowy-dom.com.pl. Zapytania dotyczące Konkursu mogą być przesyłane w formie wiadomości prywatnej kierowanej na Facebooku na profil Lawendowy Dom: https://www.facebook.com/lawendowydom/?fref=ts.
 3. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu.

Lista osób wyróżnionych w konkursie

„Śniadanie na trawie z olejem rzepakowym”:

 1. Agnieszka Maciaszek
 2. Dominika Klępka
 3. Magdalena Skrzypek
 4. Sylwia Matuła-Wdomska
 5. Marcin Mroczko
 6. Marta Zytka
 7. Beata Pietrus
 8. Dagmara Wąsińska
 9. Agata Moryson
 10. Marta Pyzik
 11. Aneta Wojciechowska
 12. Justyna Radzbanek
 13. Wioletta Sowińska
 14. Marzena Gostomczyk
 15. Monika Kordylewicz

 

 

 

 

 

avatar Beata Lipov

Dziennikarka, zawodowo piszę i fotografuję. Na zamówienie urządzam wnętrza, przeprowadzam metamorfozy, robię coś z niczego, inspiruję i motywuję kobiety, prowadzę warsztaty kulinarne, craftowe i fotograficzne. Założyłam i niezmiennie z przyjemnością piszę blog Lawendowy Dom.

Zapraszam

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sałatka śniadaniowa buraki/halloumi/dressing miodowy

~ 2 średnie upieczone czerwone buraczki
~ 200 gramów sera halloumi
~ 3 garście mieszanki sałat
~ 20 gramów pestek dyni
~ 1/2 obranej pomarańczy
~ świeżo zmielony kolorowy pieprz
~ 1 łyżka oleju rzepakowego
~ 2 łyżki posiekanych listków mięty

Dressing miodowy:
~ 5 łyżek oleju rzepakowego
~ 2 łyżki octu balsamico
~ 1 łyżka miodu spadziowego
~ 1 łyżeczka soku z cytryny

Na rozgrzanej, suchej patelni prażymy pestki dyni, w międzyczasie za pomocą obieraczki do warzyw kroimy buraczki na cieniutkie plasterki i układamy na umytej i osuszonej sałacie. Obraną pomarańczę, pozbawiamy błonek, a miąższ dzielimy na niewielkie kawałki.

Pokrojony w centymetrowej grubości plastry ser halloumi smarujemy z obu stron olejem z pestek winogron i układamy na rozgrzanej patelni grillowej. Grillujemy z każdej strony na złoto po około 2-3 minuty.

Sałatkę polewamy przygotowanym wcześniej dressingiem z oleju z orzechów włoskich, balsamico i oprószamy świeżo zmielonym pieprzem. Na wierzchu układamy grillowany ser, posypujemy posiekanymi listkami mięty i natychmiast podajemy.

Zapiekane jajko w chlebie

4 kromki chleba tostowego
4 jajka
1 cebula czerwona
4 plastry sera
4 plastry szynki
2 pomidory
sól pieprz
szczypiorek
olej rzepakowy

Do foremek do muffinów wkładamy kromkę chleba tak aby powstały koszyczki. Następnie układamy ser, szynkę na chleb.

kroimy pomidory i cebulę w kostkę i dodajemy do naszych koszyczków. Przyprawiamy i dodajemy kilka kropel oleju rzepakowego. Dodajemy jajko. Pieczemy ok 15 minut w temp 180 st (tak aby białko się ścięło a żółtko było płynne). Przed podaniem posypujemy nasze koszyczki szczypiorkiem.

Moje szybkie,pożywne śniadanko na oleju rzepakowym;20 dag pieczarek myjemy,kroimy na małe kawałki.Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju rzepakowego,wrzucamy grzyby i lekko podsmażamy.Kiełbaskę śląską nacinamy dodajemy do pieczarek i smażymy aż wszystko się zarumieni,przyprawiamy solą,pieprzem,odrobiną przyprawy w płynie Knorra.Podajemy z pieczywem i liśćmi sałaty,można polać ketchupem.Pyszne śniadanko na chłodny maj

Płatki owsianne z rodzynkami i łyżeczką oleju przez noc moczone w soku jabłkowym…rano dodajemy ulubiony owoc u mnie kiwi oraz orzechy i ulubione ziarenka…u mnie chia, słonecznik i płatki migdałów polecam…samcznie, zdrowo, kolorowo i można zabrać na piknik w pięknym pudełku lub słoiczku.

Wiosną mam ochotę na śniadania lekkie niczym baloniki z helem! Dlatego ostatnio króluje u mnie takie śniadanie jak na zdjęciu.
Składniki:
– 1 kulka sera mozzarella
– 1 pomidor malinowy
– garść rukoli
– ćwiartka małej cukinii
– 3 łyżki oleju rzepakowego
– 2 łyżki oleju z pestek dyni
– nasiona chia do posypania
Mozarellę i pomidory kroimy w plastry, zaś cukinię obieramy obieraczką julienne (otrzymamy wiórki). Na talerz kładziemy rukolę, mozzarellę, pomidory i skrapiamy to olejem rzepakowym oraz plejem z pestek dyni. Posypujemy danie nasionami chia oraz dokładamy kromkę ciemnego pieczywa pełnoziarnistego i kilka migdałów do pochrupania. Takie śniadanie daje mi energię na cały dzień!
(zdjęcie mojego autorstwa)

Kukurydziane placuszki z wiosenną pierzynką Z 2 szklanek mąki kukurydzianej, szklanki ciepłej wody i soli zagnieść ciasto. Podzielić na placuszki, które usmażyć na oleju rzepakowym. Wystudzone posmarować ulubionym serkiem śmietanowym. Na wierzch ułożyć pokrojone pomidorki, ogórki, rzodkiewki, szczypiorek i posypać solą oraz pieprzem.

Wiosenna sałatka Wszystkie warzywa umyć i osuszyć.
Sałatę porwać na kawałki. Ogórka, pomidora i rzodkiewkę pokroić na kawałki i ułożyć na sałacie. Plasterki szynki pokroić w paski i zwinąć małe ruloniki, które położyć na warzywach. Chrupkie pieczywo pokroić na kawałki i poukładać . Posypać pokrojonym szczypiorkiem i polać sosem winegret( łyżka soku z cytryny, 3 łyżki oleju rzepakowego, łyżeczka musztardy, sól i pieprz.

Rolada szpinakowa z łososiem

Składniki:
opakowanie mrożonego rozdrobnionego szpinaku
łyżka chrzanu
łyżka oleju rzepakowego
4 jajka
2 serki chrzanowe lub śmietankowe i do tego łyżka chrzanu
30 dkg łososia wędzonego w plastrach
sól, pieprz.

Na oleju podsmażyć szpinak z łyżką chrzanu i sól, pieprz. Odcedzić na sicie i przestudzić. Żółtka dodać do szpinaku a z białek ubić pianę. Dodać ją do szpinaku i delikatnie wymieszać. Wylać na blachę ( ja używam tej dużej z piekarnika) wyłożoną papierem i piec 15-20 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu zdjąć z papieru. wystudzoną posmarować serkiem i na to poukładać plastry łososia. Zwinąć jak roladę i na kilka godzin do lodówki.

Muffiny z szynką
Składniki:
300 g mąki
1 jajko
2 łyżeczki proszku do pieczenia
¾ szkl. jogurtu naturalnego
½ szkl. wody
125 ml oleju rzepakowego
1 kulka mozzarelli lub 5 dkg sera żółtego
10 dkg szynki
½ cebuli
2 ząbki czosnku
sól, pieprz
Do miski wsypać mąkę i dodać jajko, proszek do pieczenia, jogurt naturalny, wodę oraz olej rzepakowy. Wszystko zmiksować.
Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Plastry szynki kroimy w kostkę zostawiając dwa całe plastry. Cebulę i czosnek obieramy, kroimy w kostkę i szklimy na łyżce oleju. Szynkę, cebulę z czosnkiem i ser dodajemy do ciasta i mieszamy.
Formę do muffinek wykładamy papilotkami . Napełniamy ciastem do 2/3 wysokości i w środek wciskamy zrolowane kawałki szynki. Pieczemy w 180 stopniach do zrumienienia około 50 minut.
Najlepiej smakują podane z sosem czosnkowym.

Zapiekane buleczki

4 bułki
4 pieczarki
1 mała cebula
80 g wątróbki drobiowej
sól i pieprz do smaku
4 jajka
masło
olej rzepakowy do smażenia

1.Z bułek ściąć wierzch,wydrążyć miękisz.Środek posmarować masłem
2.Cebulę obrać ,posiekać,podsmażyć.Następnie dodać drobno pokrojone pieczarki oraz oczyszczoną i drobno pokrojoną wątróbkę.Usmażyć a na koniec przyprawić.
3.Farszem napełnić bułki .Wbić po jednym jajku.Oprószyc solą i upiec.

Nadziane ciabatty

4 ciabatty

250 g mięsa wieprzowego

7 pieczarek

1 mała cebula

4 łyżki startego sera żółtego

3 pomidorki cherry

sól,pieprz,majeranek do smaku

2 żółtka

3 łyżeczki śmietany 18%

natka pietruszki

ketchup

2 ząbki czosnku

olej rzepakowy do smażenia

1.Z bułek ściąć wierzch,wydrążyć miękisz.Wewnątrz posmarować ketchupem.

2.Miękisz bułki namoczyć w mleku.Odcisnąć.Zmielić razem z mięsem.Połączyć z żółtkami,śmietana,posiekaną natką i czosnkiem.Przyprawić do smaku.Napełnić bułki. Wyrównać powierzchnię

3.Pieczarki oczyścić,pokroić w paski.Usmażyć na oleju rzepakowym razem z cebulą pokrojoną w piórka,Przyprawić sola i pieprzem.Nałożyć na mięso.Wierzch posypać serem .Rozłożyć plasterki pomidorków.

4.Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec w temp.180 st.C przez koło 30-35 minut

Zapiekanka z wędzoną makrela,pieczarkami i serem

2 bułki „hot dog”

250 g wędzonej makreli

1 cebula

4 łyżki startego żółtego sera

2 łyżki masła

2 łyżki ketchupu

2 pieczarki

1 łyżka prażonego sezamu

sól,pieprz do smaku

ostra papryczka do smaku

olej rzepakowy do smazenia

1.Z bułek ściąć wierzch,wydrążyć miękisz.Wewnątrz posmarować masłem a następnie ketchupem.

2.Cebulę obrać ,drobno pokroić,podsmażyć na oleju.

3.Miękisz bułek namoczyć w mleku.Odcisnąć.Połączyć z oczyszczoną makrelą ,cebulą i sezamem.Doprawić do smaku.Napełnić bułki.

4.Pieczarki oczyścić,usmazyć na niewielkiej ilosci oleju.Ulożyć na makreli .Posypać serem .Na wierzch rozłożyć papryczkę.

5.Wstawić do nagrzanego piekarnika .Piec w temp.180st C przez około 15-20 minut.

Botwina z ricottą

Składniki:

pęczek botwiny;
ser ricotta (100 g);
2-3 łyżki oleju rzepakowego;
tymianek;
sól, pieprz;
chleb lub grzanki;

Przygotowanie:

Botwinę myjemy, buraki odcinamy i wrzucamy w folie aluminiową. Tak zapakowane, pieczemy w piekarniku nastawionym na 180 stopni, przez 15 minut, aż buraki staną się miękkie. Łodygi i listki rwiemy, kilka większych listków zostawiamy do dekoracji.

Ricottę ucieramy z solą, pieprzem i tymiankiem. Dodajemy olej, listki i łodygi botwiny. Na wierzchu kładziemy pieczonego buraka.

Podajemy z chlebem lub grzankami

Pyszne placuszki z nutellą i bananami ucieszą nie tylko dzieci a dadzą energii na aktywny dzień. Potrzebujemy 2 jajka, szkl mąki, 2 łyżki cukru, szczyptę soli,2łyżki oleju rzepakowego i pół łyżeczki proszku do pieczenia,mleko, nutellę i 2 banany
Jajka lekko ubić z cukrem, następnie dodać mąkę,proszek i wymieszać powoli dolewać mleko. Ciasto musi być gęściejsze niż na naleśniki. Na koniec do ciasta dodać olej rzepakowy Z gotowego ciasta smażyć na złoto placuszki,które następnie przełożyć lekko rozgrzaną nutellą i udekorować plastrami bananów

Pain bagnat, czyli sandwicz prosto z Prowansji. Te skapaną kanapkę zamkniętą przygotowuje się na bazie pełnoziarnistej bagietki na zakwasie.
Kanapki
Składniki
• Składniki (zakwas) : mąka razowa, letnia woda
• Składniki (chleb z mąki pszennej razowej i mąki z amarantusa) :
1. 0,5 kg mąki razowej
2. 15dkg mąki z amarantusa
3. 1 łyżka oleju rzepakowego
4. szczypta soli
5. 1 łyżka nasion siemienia lnianego
6. 1 łyżka nasion słonecznika
7. ok.1 szklanki letniej wody
8. zakwas
opcjonalnie (do posypania) : czarnuszka, sezam, mak, siemię lniane, kminek itp.

Składniki (mąki pszennej razowej i mąki orkiszowej) :
9. 0,5 kg mąki razowej
10. 0,15dkg mąki orkiszowej
11. 1 łyżka oleju rzepakowego
12. sól do smaku
13. ok.1szklanki letniej wody
14. zakwas
opcjonalnie (do posypania) : czarnuszka, sezam, mak, siemię lniane, kminek itp.

Przygotowanie (zakwas) :
0,5 szklanki letniej wody i 0,5 szklanki mąki razowej zmieszać i zostawić na 12 godzin. Przez 3 dni dodawać 0,25 szklanki wody i mąki. Trzymać w ciepłym miejscu.

Przygotowanie (obie wersje) :
Z zakwasu odjąć 2 łyżki i włożyć do zamykanego słoiczka. Przechowywać w lodówce. Przy pieczeniu następnego chleba nie trzeba będzie robić zakwasu.
Pozostały zakwas włożyć do miski i dodać resztę składników. Krótko wyrobić. Ciasto powinno być luźne. Włożyć do wysmarowanej oliwą foremki. Przykryć ścierką. Po ok. 5 godzinach podwoi objętość. Ciasto smarujemy zimną wodą i posypujemy prażonym sezamem, makiem lub nasionami słonecznika. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200st. C. Czas pieczenia ok. 1 godz. Po upieczeniu należy zaraz wyjąć kanapkę z foremki.
Nadzienie; 200g ziaren słonecznika, 11/4 soli morskiej, 2 łyżki płatków nori, 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 2 łyżki octu jabłkowego, 2 łyżki miodu, 2 łyżki oleju rzepakowego, ½ kubka posiekanego koperku, 2 pokrojone dymki, 30g kaparów, ¼ łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu.
Przygotowanie nadzienia:
Wsypać słonecznik do miski, dodać 11/4łyżki soli, zalać wodą na 12h. Potem odsączyć, przepłukać dokładnie. Wsypać do malaksera wraz z nori, sokiem z cytryny, octem, miodem i olejem rzepakowym. Miksować w trybie pulsacyjnym. Po przełożeniu do miski dodać koperek, cebulę i kapary. Posypać ¼ łyżeczki soli i zmielony pieprz. Do kanapki można też dodać pokrojone oliwki, cebule czerwoną pomidorki koktajlowe, tuńczyka, anchois, rzodkiewkę, jajka gotowane na twardo, kiełki, etc.
Polecam kiełki z własnej hodowli

Chlebek bananowo-owsiany lub owsiany (bez bananów).
Składniki:
 150 g mąki pszennej
 150 płatków owsianych
 3 łyżki krystalicznego ksylitolu ( w wersji słodszej więcej)
 3 jajka
 3 dojrzałe banany
 4 łyżki oleju rzepakowego
 2 łyżki mleka w proszku
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 przyprawa do piernika

Przygotowanie:
W misce rozgniatamy banany. Dodajemy żółtka i pozostałe składniki bez białek. Dokładnie mieszamy. Wkładamy ubite białka i delikatnie łączymy z masą. Piec w temp. 170 stop. C przez ok. 50 min. Podawać z kremem z kasztanów.

BURGERY Z BURAKÓW Z BUŁECZKAMI WŁASNEGO WYPIEKU

Składniki kotlecików:
2 duże buraki
1szklanka ugotowanej kaszy jaglanej
ok.1/2 szklanki oleju rzepakowego
2 cebule
3 ząbki czosnku
3 gałązki pietruszki
2 gałązki rozmarynu
sok z 1 cytryny lub z limonki
1 szklanka mieszanki ziarenek uprażonych na suchej patelni : dyni, słonecznika, sezamu
1/2 szklanki bułki tartej
4 łyżki mąki pszennej Graham
przyprawy : sól, pieprz, kumin, wędzona papryka ( w proszku)
oliwa do smażenia

Przygotowanie:
Surowe buraki zetrzeć na dużych oczkach. Cebulę, czosnek, pietruszkę i rozmaryn posiekać. Połączyć z pozostałymi składnikami. Uformować kotleciki i usmażyć na oleju.
Dodatki :
kiełki brokułów, lucerny i rzodkiewki z domowej hodowli
pomidor , sałata

BUŁECZKI:

Składniki:
2 szklanki mąki
1,5 g drożdży
1/2 szklanki mleka
sól
do posypania : sezam
Wykonanie:
Zrobić zaczyn. Wyrobić ciasto i pozostawić do wyrośnięcia.
Formować bułeczki. Posypać sezamem.
Piec do zarumienienia.

Lub pyszne placuszki: Składniki:
Farsz:
0,5 szklanki ryżu
0,5 szklanki zakwasu buraczanego (domowego)
Placki:
1 cukinia
4 ziemniaki
cebula
2-3 ząbki czosnku
2 jajka
4 łyżki mąki
przyprawy; sól, pieprz, chilli, kurkuma
olej rzepakowy do smażenia
Wykonanie:
Ugotować ryż wg przepisu. Odcedzić i zalać zakwasem. Odcedzić ponownie.
Pozostałe składniki zblendować. Placki formujemy na patelni kładąc masę cukiniową, następnie ryż i na wierzchu ponownie masę.
Podawać z róznymi dodatkami

Drożdżowe placki ziemniaczane
 3 średniej wielkości ziemniaki
 1 szklanka wody
 20 g drożdży
 1 łyżka cukru
 pół szklanki letniej wody
 2 jajka
 3 łyżki oleju rzepakowego
 1 szklanka mąki orkiszowej lub pszennej typu Graham.

Wykonanie
Pokrojone ziemniaki ugotować w szklance wody. Utłuc w wodzie na jednolita masę. Do ciepłej masy wlać rozpuszczone w pół szklance ciepłej wody drożdże. Dodać cukier , nakryć ściereczką i odstawić na 24 godziny. Dodać resztę składników i dokładnie wymieszać. Odstawić na ok.1godz.Uformować placki i smażyć na oleju.
Smacznego
Podawać z owocami

#ŚniadanieNaTrawie #ZolejemRzepakowym
Sałatka wiosenna
8 listków sałaty
ćwiartka papryki
pare plasterków cebulki pokrojonej w piórka
jeden mały ogórek
3 pappryczki peperoni nadziane serem feta
5 małych pomidorków sherry.
Wszystko wymieszć, posypać sosem koperkowo ziołowym i zalać olejem rzepakowym.

Salatka wiosenna;jeden pomidor kroimy na cienkie plastry,dodajemy pół pokruszonego serka Capri,łyżeczkę przyprawy Knorr;Truskawka z chilli mieszamy z łyżką oleju rzepakowego polewamy tym składniki.Przybieramy plasterkiem cytryny,dobrze samkuje z chlebem ze śliwką.Zdjęcie mojego autorstwa

Pyszne na trawie śniadanie – cała rodzina ma ochotę na nie. Podstawa to na rzepakowym oleju potraw przyrządzanie, a że trudne jest decydowanie mam trzy pomysły na nie . Szakszuka, po której głód Nas już nie szuka jajka, pomidorki, awokado i oleju kropel kilka, smażymy i gotowe, a minęła tylko chwilka .Druga odsłona udanego śniadania to placuszki z cukinii i łosoś do podjadania. Ciasto to tarta cukinia, jajko, sól, pieprz, mąka opcjonalnie może też być dynia . Smażymy na oleju rzepakowym całkowicie odlotowym. Dla miłośników marchewki – Muffiny. Jajka, marchew i oleju kapka, pieczemy aż się żółtko zetnie i nie będzie to już papka. Takie są me propozycje na śniadanie – wśród rzepaku szykuje się beztroskie buszowanie

Pancakes gryczane z owocami
– 5 łyżek mąki gryczanej
– 40 ml mleka
– 1 jajko
– pół łyżeczki proszku do pieczenia
– 1 łyżka miodu
– olej rzepakowy do smażenia

Krok po kroku
1) Wszystkie składniki na placki mieszamy w misce. Jeśli masa nie ma konsystencji gęstej śmietany, to dodajemy więcej mleka/mąki.
2) Placki smażymy z dwóch stron na rozgrzanym oleju rzepakowym Przewracamy na drugą stronę, gdy zarumienią się boki lub na powierzchni placka pojawią się pęcherzyki powietrza.

Ja dodaje ulubione owoce leśne :)
Smacznego!

Placki ziemniaczane na trawie :)
1kg ziemniaków, z dużą zawartością skrobi
2 jajka
5 łyżek mąki pszennej
1 cebula
3 ząbki czosnku
olej rzepakowy do smażenia
czarny pieprz, świeżo zmielony
sól
Sos: 3 łyżki jogurtu wymieszać ze szczyptą drobno pokrojonego koperku.

Ziemniaki umyć, obrać, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Dodać startą cebulę i czosnek.Wymieszać wszystkie składniki razem z jajkami i mąką, przyprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą.Smażyć na rumiano z obydwu stron.Podawać z sosem jogurtowo-koperkowym.

Twarogowe placuszki na śniadanie to jest to:) Syrniki (albo jak kto woli bardziej po polsku – serniczki) są to placuszki z sera, smażone na patelni. W dzieciństwie zajadaliśmy je z kwaśną śmietaną. Oto przepis na rosyjskie syrniki z patelni:
250g twarogu
1 jajko
1 łyżka cukru z wanilią
2 kopiaste łyżki mąki (plus mąka do obtaczania)
olej do smażenia

1 duże jabłko (antonówka, szara reneta)
1 łyżka cukru trzcinowego
szczypta cynamonu
naturalny jogurt

Twaróg rozgnieść widelcem, dodać jajko, cukier, wymieszać, wsypać mąkę, jeszcze raz wymieszać. Łyżką nabierać kawałki ciasta, obtaczać w mące, formować kulki i spłaszczać na dłoni. Na patelni rozgrzać olej, wykładać placki, smażyć na małym ogniu z obu stron po ok półtorej minuty.
Jabłko obrać, pokroić w kostkę, wymieszać z cukrem i gotować, aż będzie miękkie. Oprószyć cynamonem. Jeszcze ciepłe wyłożyć na syrniki. Podawać z jogurtem.
Smacznego:)

ŚNIADANIOWE MUFFINY PEŁNOZIARNISTE Z JABŁKAMI. Składniki:
( na 12 muffinek )

1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej
1/3 szklanki mąki pszennej tortowej
2 jajka
3/4 szklanki cukru trzcinowego
1 szklanka mielonych orzechów włoskich lub laskowych, mogą być też migdały
1/4 szklanki oleju rzepakowego
1/2 szklanki jogurtu naturalnego
1 łyżeczka sody
1 jabłko
granola śniadaniowa – do posypania muffinek

Wykonanie:
Jabłko umyć, obrać ze skóry i pokroić w niedużą kostkę.
Przygotować dwa naczynia. W jednym wymieszać wszystkie suche składniki, tj. mąki, orzechy mielone, cukier i sodę.
W drugim naczyniu umieścić składniki mokre – jaja, olej i jogurt naturalny, szybko zmiksować, do połączenia składników.

Składniki suche dodać do mokrych – dokładnie połączyć. Na koniec dodać pokrojone w kostkę jabłka – wymieszać.

Przygotować blachę do muffinek z 12-stopa otworami. W otworach umieścić papilotki. Do każdej papilotki nakładać masę, do wysokości około 3/4 wysokości. Wierzch posypać odrobiną pokruszonej granoli śniadaniowej.

Muffinki piec w 180 stopniach C przez około 25-30 minut.

Upieczone odstawić do wystygnięcia. Przestygnięte muffinki wyjać z formy.

MARCHEWKOWE PANCAKES. Składniki:
1 marchewka ( o wadze około 200 g )
250 ml napoju roślinnego lub mleka
2 jajka
150 g mąki
1 łyżka cukru trzcinowego
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki cynamonu mielonego

Dodatkowo:
olej rzepakowy do smażenia( około 3 łyżek )
miód, syrop klonowy lub syrop z agawy
orzechy

Wykonanie:

Marchewkę obrać i pokroić w plasterki. Plasterki marchewki umieścić w naczyniu blendera, zalać napojem roślinnym/mlekiem i zmiksować na gładkie pure.

Pure z marchewki wyłożyć do miski, dodać jajka i cukier – roztrzepać rózgą.

Mąkę wymieszać z sodą i cynamonem. Sypkie składniki dodać do pure marchewkowego i dobrze wymieszać.

Na patelni rozgrzać olej rzepakowy. Na gorącą patelnie wlewać porcję ciasta, formując okrągłe placuszki.

Placki marchewkowe smażyć około 3 minuty z każdej strony, na bardzo małym ogniu.

Usmażone pancakes układać na talerzyku, polewać płynnym miodem lub syropem i posypywać orzechami.

A na śniadanie lekkie puszyste, smaczne jabłka w cieście …

Cudowne wspomnienie dzieciństwa. Delikatne jak puch ciasto połączone ze słodkim wnętrzem sprawi, że przeniesiesz się wstecz – kiedyś babcia takie robiła. Mmmm pycha.

CIASTO:

1 szkl mąki
1/2 szkl mleka
2 jaja
2 białka
1 łyżeczka cukru
sól
3 łyżki śmietany

PONADTO:

6 niewielkich jabłek
cukier puder
olej rzepakowy

Z mąki, mleka, 2 jaj, śmietany, cukru i szczypty soli przygotować ciasto.
2 białka ubić, dodać do ciasta, delikatnie wymieszać.
Jabłka umyć, obrać, wydrążyć środki. Pokroić w plastry.
Plastry jabłek zanurzać w cieście, smażyć na rozgrzanym oleju z obu stron na rumiano.
Usmażone jabłka w cieście odkładać na chwilę na papierowy ręcznik.
Gotowe oprószyć cukrem pudrem.

Proponuję zdrową KASZĘ JAGLANĄ Z FETĄ, POMIDORAMI SUSZONYMI I SZPARAGAMI. Kasza jaglana była od wieków stosowana w kuchni polskiej. Została zapomniana, ale znów wraca do łask. Polecam. SKŁADNIKI: 2 szklanki (100 g) kaszy jaglanej, 300 ml wody lub bulionu, 1 wiązka zielonych szparagów, 8 kawałków suszonych pomidorów ze słoiczka, 2 łyżki oleju rzepakowego, 2 łyżki posiekanego szczypiorku 3 łyżki posiekanej mięty, 30 g pestek słonecznika lub dyni, 2 łyżeczki soku z cytryny, sól i świeżo zmielony pieprz, 10 kosteczek sera typu feta. WYKONANIE: Do niedużego garnka wsypać kaszę i wypłukać, wylać wodę z płukania i wlać świeżą wodę lub bulion (300 ml). Doprawić kaszę solą, świeżo zmielonym pieprzem i dodać 1 łyżkę oleju rzepakowego. Przykryć, gotować pod przykryciem przez 13 minut. Na 3 minuty przed końcem gotowania kaszy dodać szparagi (wcześniej należy je opłukać, odłamać twarde jasne końce, łodyżki pokroić na 3 cm kawałki). Wymieszać kaszę ze szparagami, zamknąć garnek i gotować wszystko przez ostatnie 3 minuty. Po ugotowaniu wyłożyć kaszę do miski i wymieszać widelcem lub wyłożyć na tackę i ostudzić, jeśli danie ma być podawane na zimno. Do kaszy dodać resztę składników: pokrojone suszone pomidory, posiekany szczypiorek, miętę, lekko zrumienione na patelni pestki dyni lub słonecznika. Wszystko skropić sokiem z cytryny i resztą oleju rzepakowego, doprawić solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem, wymieszać i posypać fetą. Można podawać na ciepło lub zimno. Smacznego :)

Kto powiedział, że śniadanie z olejem rzepakowym musi być smażone lub pieczone? Warto pamiętać, że odrobina oleju jest niezmiernie ważna w przyswajaniu witamin, więc nie można zapominać o tym składniku podczas sporządzania koktajlu. Koktajle to chyba najszybsze posiłki, a ich kompozycja to nieograniczone pole do popisu. Tutaj koktajl z mrożonych owoców: porzeczkoagrestu i truskawek oraz pokrzywy :) Oczywiście – z olejem rzepakowym <3 Zdjęcie pokazuje śniadanie domowe, ale wystarczy koktajl przełożyć do modnego słoiczka ze słomką i pić na trawie :)

Oto moje śniadanie na trawie, a dokładniej na zielonej łące i kwiecistym talerzu ;)
Pyszne, szybkie i kolorowe śniadanie z olejem rzepakowym: makaron z marchwi z pastą brokułową i serem feta to mój sposób na rozpoczęcie dnia z uśmiechem na ustach :). Dodatek oleju rzepakowego zwiększa przyswajalność witaminy A, która jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego nigdy o nim nie zapominam!
Polecam moje śniadanie. Jest naprawdę pyszne i co ważne: szybkie do przygotowania!

Składniki:
4 marchewki
sok z 1/2 pomarańczy
3 łyżki oleju rzepakowego
ulubione przyprawy (najbardziej lubię: rozmaryn, pieprz, ostrą paprykę)
pasta z brokuła (można przygotować 1-3 dni wcześniej)
50 g sera feta

Pasta z brokuła: 300 g brokuła, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz.
Wykonanie pasty: Brokuła gotuję do miękkości, studzę i miksuję z czosnkiem. Pastę przechowuję w lodówce do 3 dni.

Marchew obieram, przy pomocy obieraczki do warzyw kroję w paseczki przypominające makaron. Na patelni rozgrzewam olej rzepakowy, dodaję marchew, przyprawy. Gdy marchew zacznie mięknąć dodaję sok z pomarańczy, mieszam, smażę jeszcze chwilkę.
Makaron z marchwi przekładam na talerz, dodaję pastę z brokuła i kawałki sera feta.

Muffinki Pizzerinki
Składniki:
Suche:
– 200 g mąki
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia
– 1 łyżeczka oregano
– 1 łyżeczka bazylii
– 1 łyżeczka papryki słodkiej
– ćwierć łyżeczki soli
Mokre:
– 2 jajka
– pół szklanki mleka
– pół szklanki oleju
Pozostałe:
– 100 g salami
– 1 kulka mozarelli
– 12 pomidorków koktajlowych
– bazylia świeża do dekoracji

Przygotowanie:
W misce połączyć składniki suche. W drugiej misce połączyć składniki mokre. Składniki płynne przelać do suchych, wymieszać. Mozarellę zetrzeć na tarce o grubych oczkach, salami pokroić drobno. Dodać do masy, zostawiając nieco mozarelli do dekoracji góry babeczek. Wylać do form muffinkowych, posypać mozarellą, wetknąć pomidorka. Piec ok 30 min w temp. 180 st C, opcja góra- dół. Wystudzić, udekorować świeżą bazylią.
​Smacznego!

Witam serdecznie, proponuję smaczną sałatkę. Potrzebne składniki: olej rzepakowy, mieszankę sałat które lubimy, piersi z kurczaka, cebula czerwona, kukurydza, ulubiony makaron i ulubione przyprawy. Kurczaka (najlepiej dzień wcześniej) kroimy w kostkę, marynujemy w oleju rzepakowym i ulubionych przyprawach (ja używam: soli, pieprzu, papryki czerwonej i czosnku) wszystko mieszam. Przygotowanie sałatki: kurczaka podsmaża, makaron gotuję, cebule kroję. Do miski wrzucam mieszankę sałat, usmażonego kurczaka, ugotowany makaron, kukurydzę i cebulę. Przygotowuję dressing: olej rzepakowy, sól, pieprz, cukier, ocet – wszystko mieszam i polewam sałatkę. Życzę smacznego.

Sałatka z buraczków bardzo zdrowa;Trzy ugotowane buraki ścieramy na tartce,dodajemy małą cebulę pokrojoną w piórka,można dodać fasolkę białą z puszki.Składniki mieszamy z łyżką oleju rzepakowego i dwiema łyżkami majonezu najlepiej Kieleckiego ze względu na ostry smak.Dodajemy sół pieprz,odrobinę soku z cytryny ponownie mieszamy.Sałatka bardzo dobra na kolacje jako samodzielne danie lub jako dodatek do dań obiadowych.Polecam.

Placki z cukinią i quinoa
Możesz eksperymentować! Cukinię możesz zamienić na kalafior albo czerwone buraki!
Ale najpierw wypróbuj moją propozycję połączenia smaków.

Ugotuj 100 g quinoa (różne kolory – u mnie biała, czerwona i czarna). Przeważnie gotuję wieczorem by rano oszczędzić czas spędzony w kuchni. Po wystudzeniu wymieszaj z około 300 g cukinii (ze skórką) startej na tarce o dużych oczkach i odsączonej z nadmiaru soku. Dodaj 2 łyżki mąki orkiszowej, 2 białe cebule starte na tarce o małych oczkach i 2 łyżki wody. Dopraw 1 łyżeczką oregano (świeże lub suszone), 2 łyżeczkami posiekanej natki pietruszki, 2 ząbkami czosnku przeciśniętymi przez praskę, solą himalajską i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Gotową masę smaż na oleju rzepakowym. Podaj z dressingiem z jogurtu greckiego, marchewki i suszonego oregano! Pycha! Nic tylko zapakować do pojemniczka i napawać się ich smakiem w promieniach słońca :)

…tylko gdzie jest to słońce?! <3

Sałatka z rukoli z kurczakiem. Świeżą rukolę wyłożyć na półmisek. Pomidora pokroić na cząstki, ułożyć na rukoli, dodać plasterki cebuli oraz rzodkiewki. Dodać podsmażoną pierś z kurczaka polać sosem z utartego czosnku z solą i odrobiną cukru. Dodać sok z cytryny i olej rzepakowy.

Naleśniki z serkiem i czekoladą: Składniki:
1/2 szkl mleka
1/2 szkl mąki pszennej
1 jajko
1 łyżka oleju rzepakowego
100 g serka ricotta
4 kostki mlecznej czekolady+ 1 kostka do dekoracji
1 łyżeczka jogurtu naturalnego
1 łyżeczka cukru
Przygotowanie:
Mleko, mąkę, jako i olej miksujemy na gładką masę i odstawiamy na 15 minut. W tym czasie robimy nadzienie:4 kostki czekolady ścieramy na tarce jarzynowej i dodajemy do ricotty wraz z jogurtem i cukrem, dokładnie mieszamy. Na nagrzanej patelni smażymy naleśniki na złoty kolor. Gdy naleśniki lekko ostygną, smarujemy je serkiem czekoladowym i składamy w trójkąt. Posypujemy startą kostką czekolady.

Placuszki z ricotty z sosem czekoladowym:250 gram serka ricotta
1 jajko
2 szklanki mleka
1 i 1/2szklanki mąki
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cukru
2 łyżki oleju rzepakowego-do ciasta
olej do smażenia
sos czekoladowy
100 ml mleka 3,2%
100 gram gorzkiej czekolady 45%
dekoracja
1 łyżka wiśni z kompotu
2 ząbki białej czekolady

Nie chcę się kłócić, nie chcę upubliczniac też żadnych „dowodów” jednak proszę dokładnie przejrzeć posty i niektóre na pierwszy rzut oka wyglądają jak ściągnięte z internetu.
Nie zarzucam nic osobom, które wykonują ładne zdjęcia potraw, może prowadzą blogi, albo lubią fotografować. Ale to naprawdę w 90% komentarzy widać, które z tych komentarzy mają zdjęcia z internetu, a które nie.
Również nie wierzę, że do normalnego konkursu ktoś będzie „robił specjalnie suuuper zdjęcie wystylizowane jak (powiem kolokwialnie) 'szczur na otwarcie kanału’ „.

I nie, nie zżera mnie zazdrość, jeszcze nawet nie dodałam przepisu od siebie, ale niech ludzie mają troche powagi. Całe szczęście jest to konkurs na przepis a nie na zdjęcie, bo jak takie „stylowe” zdjęcie mogłoby się równać do normalnego zdjęcia robionego telefonem.

sałatka z roszponki: wersja podstawowa- garść roszponki, kilka kulek moccarelli, garść żurawiny, garść słonecznika, pół łyżeczki mielonego siemienia lnianego, łyżka czarnuszki i na koniec 2 łyżki oleju rzepakowego, dzieki któremu witaminki A,D, E i K wchłaniają się do organizmu. to jest wersja podstawowa, gdy mam więcej czasu modyfikuję sałatkę dodając: awokado,ugotowane jajko, paprykę, ogórka,pomidorki koktajlowe lub różnego rodzaju orzechy, całe bądź mielone.

Lekkie i puszyste muffiny pełne owoców: na drugi dzień są nadal wilgotne i świeże, dlatego mogą stanowić słodkie zdrowe śniadanie -Składniki na 12 muffinek:
3 jajka
1/2 szklanki cukru trzcinowego nierafinowanego
1 i 1/3 szklanki mąki orkiszowej białej
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
2/3 szklanki oleju rzepakowego
200g owoców ( do tej pory robiłam z mrożonymi borówkami, jagodami i mieszanką owoców leśnych)
Przygotowanie:- jajka ucieram z cukrem w blenderze z ostrzem S;
– następnie dodaję olej, mąkę i proszek do pieczenia, chwilę miksuję i na koniec wsypuję owoce;
– piekę 30 min w 180 stopniach;
(*przepis z mojego bloga maniowyblog)

Naleśniki z brzoskwiniami,mascarpone ,czekoladą i serem białym.

250 ml mleka 2%

250 ml wody

około 230 g maki pszennej

3 łyżki kakao

jajko

2łyżki cukru

olej rzepakowy do smażenia

Nadzienie:

250 g serka mascarpone

200 g sera białego półtłustego

70 g mlecznej czekolady

10 małych połówek brzoskwiń z lekkiego syropu

2 łyżki cukru

Polewa :100 g czekolady karmelowej 3 łyżki śmietany 18%

Dekoracja:Wiórki czekoladowe,mięta i brzoskwinie

Mąkę przesiać do miski,dodać kakao,mleko,wodę,jajko i łyżkę cukru.Zmiksować i pozostawić na około 30 minut

Na lekko natłuszczonej olejem rzepakowym patelni usmażyć naleśniki.

Brzoskwinie rozdrobnić w blenderze .Dodać mascarpone,ser biały i 2 łyżki cukru.Miksować do momentu uzyskania jednolitej masy.Dodać startą na tarce o dużych oczkach mleczna czekoladę.Połączyć łyżką

Na każdy naleśnik nakładać po 2-3 łyżki nadzienia.Składać w trójkąt

Karmelową czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej razem ze śmietaną.

Naleśniki polać polewą.Udekorować miętą i brzoskwiniami pokrojonymi w kostkę .Posypać starta na tarce czekoladą

” Naleśniki z kaszą manną ,serem białym i nektarynkami”

Nektarynki możemy zastąpić brzoskwiniami z puszki

Składniki na naleśniki:

-250 ml mleka

-250 ml wody

-2 małe jajka

-250 g mąki

-2 łyżki jogurtu brzoskwinia-marakuja

-szczypta soli

-80 g mlecznej czekolady

olej rzepakowy do smażenia

Nadzienie:

-0,5 l mleka

-5 łyżek kaszy manny

-220 g sera białego półtłustego

-3 nektarynki

-150 g jogurtu brzoskwinia-marakuja

-cukier i wanilia do smaku

Dekoracja:

czekolada,mięta,nektarynka

1.Naleśniki:Mąkę przesiać,dodać,mleko,wodę,jogurt i jajka.Zmiksować.Następnie dodać startą na tarce o dużych oczkach czekoladę.Wymieszać łyżką. Odstawić na około godzinę.

2.Na natłuszczonej patelni usmażyć naleśniki.

3.Nadzienie:Kaszę manną rozprowadzić w 0,5 szklanki mleka,resztę mleka zagotować z 3 łyżeczkami cukru.Do gotującego mleka powoli wlewać kaszę.Gotować na małym ogniu często mieszając przez około 5 minut.Po ugotowaniu wystudzić.

4.Ser zmielić lub rozgnieść widelcem,połączyć z kaszą,jogurtem ,cukrem waniliowym oraz z nektarynkami pokrojonymi w drobna kostkę.Ewentualnie dosłodzić

5.Na naleśniki kłaść nadzienie ,złożyć w trójkąt lub zwinąć w rulon

6.Udekorować rozpuszczoną czeoladą,wiórkami czekoladowymi,kawałkami nektarynki oraz miętą.

Pełnoziarniste mini tarty

Ciasto:

-3 szklanki mąki pełnoziarnistej (3 zboża)

-200 ml wody

-50 g drożdży

-3 łyżki oleju rzepakowego

-pół łyżeczki soli himalajskiej różowej

-pół łyżeczki cukru

-2 łyżki mieszanki ziół dalmatyńskich

Składniki na sos:

-3 łyżki ketchupu

-1,5 łyżki koncentratu pomidorowego

-2 ząbki drobno posiekanego czosnku

-1 łyżeczka oleju rzepakowego lub oliwy

-1 łyżeczka mieszanki przypraw”Suszone pomidory z oliwkami”

Obłożenie:

-0,5 cukinii

-3 drobiowe kabanosy

-5 pomidorków cherry

-180 g sera typu feta naturalnego

Ponadto:

-szczypiorek do posypania

-zioła dalmatyńskie do oprószenia

-oliwa do podsmażenia cukinii

1.Składniki sosu połączyć.Wymieszać.Odstawić w chłodne miejsce.

2.Cukinię umyć,pokroić w cienkie plasterki.Oprószyć solą himalajską,pozostawić na około 15 minut.Następnie lekko podsmażyć na natłuszczonej oliwą patelni.

3.Mąkę przesiać, dodać sól , cukier ,zioła oraz olej,wymieszać po czym dodać drożdże a na koniec stopniowo wlewać wodę.Zagnieść ciasto(będzie najlepsze gdy będziemy wyrabiać je przez około 15 min.Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia.Ciasto przełożyć na obsypaną mąką stolnicę,cienko rozwałkować,wykroić prostokąty o wymiarach około 9×11 cm.Brzegi zagiąć, tworząc niewielkie zakładki.Tak przygotowane ciasto układać na lekko natłuszczonej blaszce.Każdy kawałek ciasta(omijając zakładki) posmarować przygotowanym sosem.Następnie rozłożyć po dwa plastry cukinii,plasterki pomidorków,kawałki kabanosa oraz ser feta pokrojony w drobną kostkę.Całość oprószyć dalmatyńskimi ziołami.

4.Wstawić do nagrzanego piekarnika.Piec w temp.200 St C przez około 15-20 minut.

5.Po upieczeniu posypać drobno posiekanym szczypiorkiem.

Wiadomo – olej rzepakowy to zdrowy dodatek do diety dziecka… jest on niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka … zawiera wszystkie potrzebne mikroelementy, w tym tłuszcze, a wśród nich najważniejsze nienasycone kwasy tłuszczowe.
Moja propozycja dotyczyć będzie śniadań dla mojej córki. Wykorzystuje wszystko co mam aktualnie pod ręką tworząc bajowe motywy na talerzu.. Wzory zwierząt robie z chleba tostowego delikatnie wykańczając żółtym serem, rybką, szyneczką, jajkiem … dołączam reszte motywów wykorzystując różno kolorowe warzywa … paprykę, rzodkiewkę , szczypiorek, pomidora, ogórka … wszystkie warzywa skrapiam delikatnie olejem rzepakowym i wiem , że moje dziecko zjadło bardzo pożywne śniadanko. W kuchni nigdy nie ogranicza mnie wyobraznia, uwielbiam zabawe z kolorami i smakami

Proponuję KOKTAJL OLEJOWY:
apetyczny- intensywnie pomarańczowy.
Z dynią i soczystymi nektarynkami,
mango oraz smacznymi marchewkami
oczywiście z oleju rzepakowego kroplami,
bo olej sprawia, że witaminę A przyswajamy.

1/2 szklanki puree z upieczonej dyni
1 nektarynka
1 dojrzałe mango
2 marchewki
1/2 szklanki soku pomarańczowego
1 łyżeczka oleju rzepakowego
szczypta cynamonu
Owoce i marchewki obieram i kroję w kostkę. Wszystkie składniki miksuję na gładki koktajl.
Smacznego :)

WIOSENNA SAŁATKA
Pyszne, zdrowe i szybkie śniadanie
to dla wielu smakoszy nie lada wyzwanie.
Co z olejem rzepakowym wyczaruję?
Coś, co na pewno doskonale smakuje.

Kolorową sałatkę przygotuję na śniadanie,
bo jest zdrowa, wiosenna i smakuje wspaniale.
Przygotowanie sałatki to super zabawa,
a efektem jest rewelacyjna, kolorowa potrawa.

Nie są potrzebne żadne magiczne triki,
wystarczy pokroić naturalne składniki,
w kawałki pomidora i zielonego ogórka,
a czerwoną cebulę dla odmiany w piórka.

Dodać również paski papryki czerwonej
oraz dwie garście sałaty ulubionej.
Dodać też 2 łyżeczki oleju rzepakowego,
wymieszać- to moja propozycja śniadania zdrowego.

Zajadam się sałatką wiosenną z radością,
a przygotowanie jej jest przyjemnością.
Przygotowana na śniadanie wiosenna sałatka
to dla wielbicieli najlepszego smaku gratka!

Czekoladowe placuszki z hibiskusem
Składniki:
2 jajka
4 łyżki płatków owsianych
2 łyżki kakao
2 łyżki miodu
2 łyżki suszonego hibiskusa
Olej rzepakowy
Do przybrania:borówki, truskawki, suszony hibiskus, cukier puder.

Jajka ubijamy do momentu uzyskania lekkiej pianki, dodajemy płatki owsiane i odstawiamy na 2 minuty. Do mieszanki dodajemy miód, kakao i hibiskus. Łączymy wszystkie składniki. Rozgrzewamy patelnię, dodajemy olej rzepakowy, wylewamy mieszankę tworząc małe placuszki. Smażymy z każdej strony, odsączamy z nadmiaru oleju na papierowych ręcznikach. Placuszki wykładamy na talerz, oprószamy cukrem pudrem, przybieramy owocami i suszonym hibiskusem. Zajadamy ciepłe. Placuszki idealnie nadają się na śniadaniową chwilę relaksu wśród zieleni.

Moja ulubiona sałatka –pyszne , szybkie , zdrowe kolorowe danie !!
Składniki :
główka sałaty lodowej
kilka sztuk truskawek
zielony ogórek
średni oscypek
olej rzepakowy(6 łyżek + sól , pieprz , ząbek drobno posiekanego czosnku )
Przygotowanie sałatki :
Umytą , osuszoną sałatę rwiemy na kawałki , układamy na talerzu
ogórka kroimy w słupki
oscypek ścieramy na tarce o grubych oczkach
truskawki kroimy na cząstki— wszystkie przygotowane składniki układamy na sałacie , polewamy przygotowanym sosem na bazie oleju rzepakowego .
Takie fajne zdrowe śniadanie !….sałatka + chlebek razowy .

Na początek jest frittata
Pełna wszystkich smaków lata
Szpinak, por, rzodkiewka, koper
Na oleju usmażone.
Potem kurczak grillowany
Zawinięty z warzywami,
Z serem żółtym jest w tortillę –
To zajmuje tylko chwilę.
A na koniec z jajem tosty
Z awokado – pomysł prosty
Oczywiście na oleju,
Ot i koniec jestem eseju

Jak szybkie śniadanie to koniecznie jednogarnkowe i bardzo syte, więc u mnie króluje makaron z piersią kurczaka i szpinakiem. Zatem potrzebujemy ugotowany makaron, który wrzucamy na patelnie z olejem rzepakowym, dodajemy pokrojonego w kostkę kurczaka i na koniec dodajemy szpinak( ja akurat dodałam mrożony bo świeżego nie miałam) Szybko i treściwie!

Muffinki ze szpinakiem

250 g szpinaku
1 ząbek czosnku
1 łyżka oliwy
2 szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenie
2 jajka
½ szklanki mleka
4 łyżki jogurtu naturalnego
½ szklanki oleju
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
100 g sera feta

Posiekany czosnek.smażyć ok 1 minuty na rozgrzanej oliwie , wrzucić umyty szpinak. Smażyć aż cały szpinak straci swoją objętość przełożyć go następnie na sitko i dobrze odsączyć a potem posiekać. Do miski dodać mąkę, proszek do pieczenia, jajka, mleko, jogurt, olej, sól i cukier. Ciasto dobrze zmieszać – najlepiej mikserem. Dodać szpinak i pokruszoną fetę – delikatnie zmieszać z ciastem. Rozgrzać piekarnik do 190 stopni. Formę na muffinki wyłożyć papierkami.Nakładać po dwie łyżki ciasta. Muffinki piec 20-25 minut.

salatka z gruszka, pyszna na sniadanie. Przepis

-mix salat,
-pomidory suszone
-serek typu blue
-orzeszki ziemne
-gruszka
– olej rzepakowy

na poczatek orzeszki ziemne prazymy na oleju rzepakowym, az sie zarumienia. Studzimy. Serek,pomidory i gruszke kroimy w kostke. mieszamy z miksem salat i dosypujemy orzeszki.

sos do salatki:
-1 lyzka octu winnego,
-3 lyzki oleju rzepakowego
-szczypta soli
– swiezo zmielony pieprz

Do miseczki wlewamy ocet winny i dodajemy sól.
Mieszamy, aż sól się rozpuści i dolewamy olej rzepakowy
Mieszamy, aż składniki się połączą i doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem.

sos mieszamy z salatka i pyszny dodatek do sniadania na trawie, ale rowniez w domu i w pracy

Placki, gofry, naleśniki i racuszki – po takim śniadanku są zawsze pełne brzuszki Łatwe, szybkie i proste w przygotowaniu, każdy marzy o takim śniadaniu. Czy jabłko wcierasz, czy szpinak dodajesz, pamiętaj o użyciu oleju rzepakowego – takim posiłkiem zawsze się zdrowo najesz Omnomnom

Sałatka Król Tuńczyk,potrzebne;tuńczyk ,puszka fasoli czerwonej,dwa jajka ugotowane na twardo,trzy ogórki konserwowe,olej,majonez przyprawy,ozdoby.Tuńczyk jeśli jest w oleju odcedzamy i mieszamy z fasolą,dodajemy jajka pokrojone w kostkę i ogórki pokrojone w kostkę,dodajemy łyżkę oleju rzepakowego i dwie łyżki majonezu oraz sól i pieprz.Wszystko mieszamy ozdabiamy według uznania

Szybkie i smaczne śniadanie-proszę bardzo .Bułeczkę przekrawamy na pół.Lekko wydrążamy ,smarujemy olejem, wbijamy jajko, posypujemy pokrojoną w kostkę papryką,dodajemy pomidorka koktajlowego i wkładamy do piecyka nagrzanego do 220 C na 10-15 minut .Gotowe bułeczki posypujemy szczypiorkiem ,solą i pieprzem (,Zdjęcie jest mojego autorstwa )

GRILLOWANE CIASTO FRANCUSKIE Z WARZYWAMI

Co potrzebujemy:
1 op. ciasta francuskiego
sos ziołowy
pomidorki koktajlowe
1 cukinia
1 żółta papryka
1 czerwona cebula
1 kulka mozarelli
sól
pieprz
oregano
olej rzepakowy
koperek świeży posiekany

Warzywa myjemy i kroimy na mniejsze cząstki. Ser mozarella kroimy na plastry

Ciasto francuskie kroimy wzdłuż dzieląc na 4 części. Boki ciasta składamy na ok 0,5 cm i rozbełtanym jajkiem smarujemy jego brzegi. Dodajemy do ciasta sos ziołowy i rozprowadzamy na sam spód tartaletek. Na sos ziołowy WINIARY dodajemy plastry mozarelli, a potem paprykę, cukinię i czerwoną cebulę. Na sam wierzch układamy pomidorki koktajlowe. Przyprawiamy solą, pieprzem i oregano. Polewamy odrobiną oleju rzepakowego.

Grillujemy ok 15 minut pod przykrytym grillem.

Podajemy z posiekanym koperkiem i sosem ziołowym

Śniadanie,które wprawi nas w doskonały nastrój,nawet w pochmurny dzień- Naleśniki z mascarpone i owocami-Ciasto na naleśniki.
2 szklanki wody gazowanej
2 szklanki mleka
ok szklanki mąki
1 jajko
1 łyżka oleju do ciasta
Olej do smażenia
szczypta soli
Składniki na ciasto mieszamy przy użyciu miksera.
Na rozgrzaną i natłuszczoną patelnię nalewamy odrobinę około 2-4 łyżki ciasta i poruszając patelnią rozlewamy dokładnie ciasto na całej powierzchni patelni. Smażymy z jednej strony około 1-2 minuty i przerzucamy na drugą stronę i dosmażamy przez kolejną minutę.Farsz

1 opakowanie serka mascarpone
cukier waniliowy
kubeczek śmietany 30 %
ulubione owoce
rozpuszczona czekolada- 3 łyżki

Serek mieszamy z połową cukru waniliowego. Śmietanę ubijamy na sztywno dodając pod koniec ubijania łyżeczkę cukru waniliowego. Połowę śmietany mieszamy delikatnie z serkiem, pozostałą cześć zostawiamy do dekoracji. Gotowe naleśniki smarujemy serkiem. Składamy w trójkąt i faszerujemy ulubionymi owocami. Podajemy polane czekoladą i przyozdobione łyżką bitej śmietany..Oświadczam,że jestem autorką przepisu i fotografii)

Szpinakowe gofry owsiane z jajkiem sadzonym

50 g mąki owsianej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
200 g mrożonego szpinaku
1 jajko (do ciasta) + 2 jajka (sadzone)
50 ml mleka lub wody
1 łyżeczka oleju rzepakowego
2 ząbki czosnku
sól, pieprz, gałka muszkatołowa

odrobina oleju do posmarowania gofrownicy
dowolne dodatki: ser feta, warzywa, hummus, sałata – wedle uznania

Szpinak rozmrozić i odparować nadmiar wody. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Ostudzić.
Jedno jajko rozdzielić na żółtko i białko. Białko ubić na pianę. Do ostudzonego szpinaku dodać żółtko, wodę/mleko, olęj, mąkę i proszek do pieczenia. Doprawić solą i pieprzem. Gofrownicę dobrze rozgrzać, posmarować odrobiną oleju rzepakowego. Wlać połowę ciasta i piec przez około 5 minut (lub w zależności od mocy gofrownicy – gofry muszą być chrupiące i zrumienione z wierzchu). W międzyczasie przygotować jajka sadzone i ulubione dodatki (u mnie pokruszona feta i rzodkiewka). Podawać na ciepłych gofrach.

Proponuję wyśmienitą, prostą w przygotowaniu, pełną substancji odżywczych słodko-wytrawną sałatkę śniadaniową. Doskonale sprawdzi się na tradycyjne śniadanie, jak również na weekendowy brunch na świeżym powietrzu w gronie przyjaciół. ☀

SKŁADNIKI NA SAŁATKĘ:
– 1 garść roszponki
– 1/3 szklanki suchej kaszy jaglanej
– 1 duża pomarańcza
– 1/2 szklanki orzechów włoskich
– 6 świeżych daktyli
– 60 g sera białego typu włoskiego

SKŁADNIKI NA DRESSING:
– 4-5 łyżek oleju rzepakowego
– 1 łyżka soku z cytryny
– 1 łyżeczka syropu klonowego
– 1 łyżeczka płatków migdałowych
– sól himalajska, świeżo mielony pieprz

SKŁADNIKI NA SOS:
– 2 łyżki dżemu/konfitury z czarnego bzu lub czarnych porzeczek
– 5-6 łyżek soku z pomarańczy

PRZYGOTOWANIE:
1. Kaszę jaglaną wrzucamy do suchego, rozgrzanego garnka. Prażymy ją często mieszając, żeby ziarnek się nie przypaliły aż poczujemy charakterystyczny (lekko orzechowy) zapach. Wówczas zdejmujemy garnek z ognia i wlewamy do niego wrzątek, a następnie odcedzamy. Powtarzamy tę czynność dwukrotnie, po czym do garnka z odcedzoną kaszą wlewamy świeżą, wrzącą wodę w proporcji 2 miarki wody na 1 miarkę kaszy. Kaszę gotujemy na bardzo małych ogniu, pod przykryciem przez 15 minut, wyłączamy gaz i pozostawiamy jeszcze na 15 minut, dopiero po upływie tego czasu odkrywamy pokrywkę i pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia.
2. Pomarańczę filetujemy (zachowujemy sok), a daktyle pozbawiamy pestki i kroimy na ćwiartki.
3. Wszystkie składniki dressingu blendujemy, aż uzyskamy kremowy dressing. Konsystencję dressingu kontrolujemy olejem rzepakowym. Podobnie postępujemy z sosem. Dżem łączymy z sokiem z pomarańczy przy pomocy blendera lub mieszając energicznie łyżeczką.
4. Orzechy podprażamy na suchej patelni i zalewamy 1 łyżką syropu klonowego, dokładnie mieszamy i odstawiamy do ostygnięcia.
5. Kaszę jaglaną mieszamy dokładnie z dressingiem, a następnie delikatnie łączymy z roszponką. Na talerze wykładamy naprzemiennie kaszę z roszponką oraz pomarańcze daktyle i orzechy, a na koniec całość posypujemy pokruszonym białym serem oraz tuż przed podaniem polewamy przygotowanym sosem.

Szybkie i proste danie śniadaniowe – jajka w kokilkach.

Produkty:
3 jaja
1 mała cebula
10 dkg szynki
Szczypiorek
3 łyżeczki śmietany
Sól pieprz do smaku
Olej rzepakowy do smażenia

Przyrządzenie:
Cebulę oraz szynkę kroimy w kostkę i podsmażamy na oleju.
Następnie przekładamy na dno kokilek, rozbijamy jajo,dodajemy łyżeczkę śmietany wszystko doprawiamy solą i pieprzem. Wkładamy kokilki do naczynia i wlewamy wodę aby była do połowy kokilki.
Wkładamy do piekarnika na ok 15 min.
Posypujemy szczypiorkiem i gotowe do jedzenia.

Placuszki z kwiatów akacji
Składniki:
20 łodyżek z kwiatami akacji
100 ml mleka
200 g mąki
1 jajko
sól
cukier puder
olej rzepakowy do smażenia

Przygotowanie:
Mieszamy mleko, jajko, mąkę i sól, które utworzą ciasto naleśnikowe. W cieście maczamy łodyżki akacji z kwiatami i lekko zrumieniamy na oleju rzepakowym. Podajemy jak na zdjęciu posypane cukrem pudrem wraz z konfiturą borówkową. Równie smaczne są polane domowej roboty syropem z mniszka lekarskiego. Takie śniadanie na świeżym powietrzu i mamy pozytywną energię do działania na cały dzień :)

Pyszne i szybkie danie na śniadanie to moje smaki z dzieciństwa nazywane „smażony chlebek ” Bardzo proste i znane danie. Jajko roztrzepane z mlekiem do którego zamaczam chleb ( najlepiej kilu dniowy ) , smażę oczywiście na oleju rzepakowym z dwóch stron . Ja lubię wypieczony a moja córeczka troszkę słabiej. Wszystko zależy od pory roku i nastroju z czym go jemy, czasami z dżemem, lub cukrem pudrem, zimną lubimy z miodem… To danie moje z dzieciństwa, które teraz mam zaszczyt „serwować: mojemu dziecku. Baa nawet mam ten zaszczyt że Aneczka ze mną to danie przygotowuje ( uwielbia zamaczać chlebek w jajku .. ) Danie proste, więc kulinarnie nie zabłysnę, ale szybkie i smaczne oraz idealne na piknikowe szaleństwo. My uwielbiamy pikniki a ten weekend pogoda Nam pozwoliła na pierwsze sezonowe otwarcie piknikowej zabawy :)

Ekspresowe śniadaniowe bułeczki „all in”
Ciasto – 450 gramów mąki, 180 mililitrów ciepłej wody, 7 gramów suchych drożdży, 1 jajo, 3 łyżki oleju rzepakowego, łyżeczka soli, 3 łyżeczki cukru. Dodatki – według gustu.
Przygotowanie:
Wariant pierwszy:
Wstać bezszelestnie przed wszystkimi. Na palcach przedostać się do kuchni.
Wyrobić szybko gładkie ciasto, ostawić na pół godzinki do wyrośnięcia w jakieś bardzo ciepłe miejsce, najlepiej w pobliżu czajnika z gotującą się wodą (patrz niżej).
W czasie wyrastania zaparzyć sobie dobrą, słodką kawę, wypić choć 2 łyki, westchnąć głęboko, dla podniesienia motywacji cicho przejść do sypialni dzieci – popatrzeć na ich śpiące buzie – wrócić do kuchni, by zająć się nadzieniem.
Pokroić kiełbaskę, tudzież jakąkolwiek inną wędlinę (lub nie, jeśli nie lubi się mięsa), pokroić pieczarki w plasterki, zetrzeć ser na tarce. Resztę – w zależności kto co lubi i co się ma w lodówce – oliwki, suszone pomidory, fetę, pomidorki koktajlowe, ananasa – wyłożyć na miseczki, by odsączyły się z nadmiaru sosu (jeśli taki mają).
Włączyć piekarnik, nagrzać do 180 stopni Celsjusza. Blaszki wyłożyć papierem do pieczenia.
Ciasto dzielić na niewielkie kawałki, rozwałkowywać na centymetrowe placuszki i rozkładać na blaszce.
Każdy placuszek posmarować ulubionym sosem (u nas niezmiennie domowy sos paprykowy), posypać dodatkami (można uwzględniać gusta rodziny: X nie jada oliwek, Y lubi duuużo boczku) i serem.
Wybrać się do sypialni dzieci i współmałżonka – to ten moment, w którym można zacząć ich budzić. Wstawić bułeczki na 12-15 minut do pieca. Zjadać gorące, choć zimne (jeśli się spóźni na śniadanie) też są pyszne.
Wariant drugi:
Hałasując niczym ranny łoś, przejść się przez cały dom, budząc wszystkich. Zwołać pospolite ruszenie domowników do kuchni i rozdzielić zadania – wyrabianie ciasta, krojenie składników i czcze acz burzliwe debaty przed otwartą lodówką. Zagotować więcej wody, zrobić wszystkim herbatę na pobudzenie apetytu. Przygotować wspólnie śniadanie. Zjeść je z apetytem. Nie narzekać, że nie spędza się czasu razem :)
Smacznego!

dla miłośników śniadań na słodko przygotowałabym puchate naleśniki z owocami leśnymi i serkiem.
1 szklanka kefiru
0,5 szklanki mąki
2 jaja
1 op. cukru z wanilią
0,5 łyżeczki sody
1 łyżeczka masła
olej rzepakowy do smażenia

Nadzienie:
300g serka homogenizowanego waniliowego
1 szklanka owoców leśnych (jagody, poziomki, drobne truskawki)
listki mięty lub melisy do dekoracji

Jaja roztrzepać z cukrem waniliowym. Kefir wymieszać z sodą, wlać do jajek, wsypać mąkę i wymieszać, żeby nie było grudek. Dodać rozpuszczone masło, ponownie wymieszać. Ciasto powinno być niezbyt rzadkie, konsystencją przypominać jogurt.
Patelnię rozgrzać, posmarować olejem, wylewać porcje ciasta, rozprowadzając po całej powierzchni patelni. Gdy ciasto od spodu się zarumieni i pojawią się widoczne dziurki, odwrócić na drugą stronę. Usmażone naleśniki wykładać na talerz. Każdy posmarować serkiem, posypać owocami, złożyć. udekorować owocami, listkami melisy lub mięty.
Smacznego!

Na śniadanie na trawie przygotuję niezwykle puszysty omlet z awokado i serkiem. Takie śniadanie to dawka dobrej energii na cały dzień!
4 jajka
1 łyżeczka mąki
1 łyżka wody
1 łyżka oleju rzepakowego
1 awokado
100g serka topionego
1 puszka tuńczyka w sosie własnym
kiełki i szczypiorek
sól, pieprz
Szczypiorek posiekać, żółtka utrzeć z woda i mąką, białka ubić na pianę, wymieszać z żółtkami i szczypiorkiem, doprawić.
Awokado i serek pokroić w kostkę. Tuńczyka osączyć. Na patelni rozgrzać olej, usmażyć 2 omlety na złoto, na każdy wyłożyć awokado, tuńczyka i serek, złożyć na pół, posypać kiełkami.
Smacznego!

Chrupiące, pełnoziarniste bułeczki z owocową nutą, idealne, aby dobrze rozpocząć dzień . Składniki: 100 g musli z suszonymi owocami, 400 g mąki pszennej razowej typ 2000, 1 i 1/2 łyżeczki soli, 220 ml ciepłej wody, 40 ml oleju rzepakowego,40 g świeżych, pokruszonych drożdży, 1 szczypta cukru, 1 jajko (rozbełtane, do posmarowania bułek), 50 g śliwek suszonych (pokrojonych na drobne kawałki). Sposób przygotowania: do naczynia miksującego wsypać musli z owocami, zmielić na drobno. Dodać mąkę, sól, wodę, olej, drożdże, cukier oraz pokrojone śliwki i wyrobić ciasto w maszynie. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić na 10 minut. Rozgrzać piekarnik do temperatury 200 stopni, blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Z ciasta uformować 8-10 bułeczek i ułożyć na blasze. Wierzch bułek posmarować rozbełtanym jajkiem i wstawić do piekarnika na 30 minut. Bułeczki są chrupiące, pełnoziarniste, z lekkim, słodkawym posmakiem dzięki owocowemu musli i kawałkom śliwek suszonych. Najlepiej smakują jeszcze letnie, posmarowane samym masłem, albo moim ulubionym serkiem mascarpone, z dodatkiem świeżych owoców. Smacznego :)

Wyśmienita, wiosenna sałatka pełna witamin i minerałów. Komosę warto ugotować dzień wcześniej, płatki migdałowe także możemy przechowywać uprażone. Zatem rano wystarczy tylko pokroić kilka składników, wymieszać, zapakować w pojemnik i rozkoszować się wyśmienitym śniadankiem na świeżym powietrzu.☀☀☀

SKŁADNIKI:
– 1/2 szklanki suchej komosy ryżowej
– 1 puszka ciecierzycy (ok. 265 g)
– 1 pęczek rzodkiewki
– 1 awokado
– 1 pęczek szczypiorku
– 2 łyżki płatków migdałowych
– 2 łyżki soku z cytryny

SKŁADNIKI NA SOS:
– 3-4 łyżki oleju rzepakowego
– 1 płaska łyżeczka papryki ostrej w proszku
– sól, świeżo mielony pieprz

PRZYGOTOWANIE:
1. Komosę ryżową dokładnie płuczemy w zimnej wodzie. 0,5 szklanki kaszy zalewamy 1 szklanką wrzącej, lekko osolonej wody i gotujemy na małym ogniu, pod przykryciem, aż cała woda zostanie wchłonięta (nie mieszamy kaszy podczas gotowania). Po upływie około 14 minut wyłączamy gaz i pozostawiamy (pod przykryciem) na około 15 minut.
2. Płatki migdałowe podprażamy na suchej patelni.
3. Awokado przekrawamy na pół, pozbawiamy pestki i obieramy. Obie połówki kroimy w kostkę, a następnie spryskujemy/polewamy sokiem z cytryny.
4. Rzodkiewki kroimy w plasterki, a szczypior drobno siekamy.
5. Ciecierzycę wyjmujemy z puszki na sito, płuczemy pod zimną wodą i odstawiamy do wyschnięcia.
6. Olej rzepakowy łączymy z papryką w proszku, a następnie dodajemy pieprz i sól do smaku.
7. Wszystkie składniki mieszamy z przygotowanym sosem.

Śniadaniowe gofry
Wbrew pozorom szybkie w przygotowaniu, a jakie smaczne! Słodkie, chrupkie, idealne na leniwe śniadania.

Składniki
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
duża szczypta soli
2 jajka
4 łyżki cukru pudru
1/2 szklanki oleju rzepakowego
2 szklanki mleka
dodatek: ulubiony aromat np. waniliowy, migdałowy itp.
dodatki do gofrów: czekolada, świeże owoce, dżem itp. (wg upodobań)
Przygotowanie
Obie mąki, proszek do pieczenia, sól wymieszać i odstawić na bok.
Jajka z cukrem pudrem ubić na puszystą, białą masę. Wlewać powoli olej, cały czas miksując. Następnie wlać mleko, ostrożnie wymieszać.
Do jajeczno mlecznej masy partiami dodawać suche składniki. Mieszając na niskich obrotach. Odstawić do lodówki na około 15 min.
Rozgrzać gofrownicę na maksimum. Nakładać masę równomiernie. Piec ok. 4- 5 minut, aż do wyrośnięcia i zarumienienia gofrów.
Podawać z ulubionymi świeżymi owocami i dodatkami.

Babeczki z kaszy gryczanej, kurkami z pieczoną marchewkąSkładniki

1 szkl kaszy gryczanej
2 łyżki startego żółtego serca
1 szkl kurek
3/4 szkl mleka
2 jajka
2 cebule
4 łyżki oleju rzepakowego
masło klarowane
50dag młodej marchewki
natka pietruszki
1 łyżka sezamu
sól, pierz, papryka słodka do smaku

wykonanie
Kaszę gotujemy w osolonej wodzie. Na 2 łyżkach oleju i maśle zrumienić posiekaną cebulę i kurki. Do miski wlać mleko, dodać jajka i ser wymieszać Do miski przekładamy kaszę dodajemy,posiekaną natkę pietruszki, cebulę z kurkami, masę jajeczną wymieszać doprawić do smaku solą i pieprzem. Kasze z dodatkami przełożyć do foremek do muffinek i piec około 20-25 minut w temp 180 stopni.
Marchewkę umyć,osuszyć i poprzecinać wzdłuż posmarować olejem posypać czarnym sezamem i oprószyć solą. Piec w 15-20 minut w temperaturze 180 stopi.Podawać babeczki z kurkami na maśle i marchewką

Romantyczne śniadanie dla dwojga ze zdrowym olejem rzepakowymskładniki:
250g mąki owsianej .
50 g otrąb owsianych.
50g cukier brązowy
1 szczypta soli
3 jajka
3yżki oleju rzepakowego
1 szklanka mleka
100 ml soku jabłkowego Tymbark
2 łyżki masło do smarowania
3 jabłka jabłka
2 gruszki
sok z cytryny
100 ml soku jabłkowego Tymbark
cynamon
2 łyżki masło
cukier puder do dekoracji
1szkl orzechów włoskich
3 łyżki miodu

Wykonanie:
Do miski wkładamy otręby,przesianą mąkę,dodajemy cukier,sól mieszamy suche składniki. Dodajemy jajka,następnie stale mieszając wlewamy mleko,sok Tymbark i olej rzepakowy
Kiedy ciasto będzie gładkie odstawiamy je na 1 godzinę do spęcznienia.

Patelnie smarujemy olejem i wlewamy na nią porcje ciasta wykonując przy tym okrężne ruchy patelnią aby ciasto zostało równomiernie rozprowadzone,naleśniki smażymy na średnim ogniu przez 2 minuty a następnie odwracamy rzucamy na drugą stronę.Tak by naleśnik zawsze wylądował na patelni a nie na podłodze :)

Jabłka i gruszki obrać pokroić w kosteczkę skropić sokiem z cytryny żeby nie ściemniały.Na patelni rozgrzewamy masło wkładamy jabłka,gruszki orzechy,wlewamy sok jabłkowy dodajemy miód,cynamon.Dusimy do redukcji.

Naleśniki wypełniamy musem jabłkowym składamy w sakiewki,przekładamy do naczynia żaroodpornego skrapiamy masłem zapiekamy w piekarniku, posypujemy orzechami i cukrem pudrem i polewamy sosem klonowym.

Sałatka letnia w ogórku z olejem rzepakowymSkładniki

sałata lodowa
2 szt ogórki
pomidory koktajlowe
ser mozzarella w kulkach
maliny
olej rzepakowy Rapso
sok z cytryny
ocet balsamico
sól,pieprz do smaku

Wykonanie
Ogórek dokładnie myjemy kroimy na wzdłuż na cienkie długie plastry.Sałatę lodową dokładnie myjemy osuszamy suszarką do sałaty lub ręcznikiem papierowym.Pomidorki myjemy kroimy na pół. Ogórek myjemy kroimy na pół,wydrążamy środek kroimy. Do miski wkładamy wszystkie składniki sałatki( sałatę lodowa, ogórek, maliny,ser,pomidorki ) doprawiamy do smaku ocet,solą pieprzem i sokiem z cytryny mieszkamy. Z cienkich plastrów ogórka robimy okrąg na talerzu do środka wkładamy wymieszane składniki sałatki. Sałatkę polewamy olej rzepakowym Rapso.

Koktajl przyśpieszający spalanie tłuszczu z olejem rzepakowym.Składniki

1 pęczek natki pietruszki
3 łodygi selera naciowego
100ml zaparzonej zielonej herbaty
1 pomarańcza
1 jabłko
1 łyżeczka oleju rzepakowego
pieprz cayenne do smaku

Wykonanie
Z natki pietruszki, selera, pomarańczy i jabłka wyciskamy sok. Do pojemnika wlewamy świeżo wycisnęły sok, zieloną herbatę i olej dokładnie mieszamy doprawiamy do smaku pieprzem.

Grillowane brzoskwinie o smaku wędzonki z szynką parmeńskąSkładniki

2 brzoskwinie
kilka plastrów szynki parmeńskiej
wiejski ser biały
orzechy włoskie
olej rzepakowy wędzony
przyprawa prowansalska Tradismak
cukier trzcinowy
1/2 szkl malin
25 ml nalewki malinowej
1 opak cukru waniliowego
mielony kardamon do smaku
imbir do smaku do smaku
sok z cytryny do smaku

Wykonanie
Brzoskwinie umyć, przekroić na pół wydrążyć pestkę. Do każdej połówki włożyć pokruszony ser biały, orzechy włoskie. Całość skroić wędzonym olejem rzepakowym, posypać cukrem i przyprawą prowansalską Tak przygotowane brzoskwinie ułożyć na tatce aluminiowej. Grillować na grillu z każdej strony
Sos malinowy
Do garnka wkładamy maliny dodajemy nalewkę z malin, cukier waniliowy, kardamon, imbir i sok z cytryny do smaku. Gotując redukujemy o połowę ilość płynu. Odstawiamy do ostygnięcia.

Naleśniki z owocami: 2 szklanki wody
2 szklanki mleka
4 szklanki mąki pszennej
2 jajka (najpierw ubijam białka, potem dodaję żółtka)
szczypta soli
około 60 ml oleju rzepakowego
W misce mieszam dokładnie wodę, mleko, mąkę, jajka i sól. Ciasto musi być lejące i gładkie. Odstawiam je na 15 minut wtedy ciasto lekko zgęstnieje. Do ciasta naleśnikowego dodaję olej i mieszam. W razie potrzeby dolewam wodę. Rozgrzewam patelnię. Pierwszego naleśnika smażę na odrobinie oleju tak, aby łatwo odszedł od patelni. Naleśniki przewracam drewnianą szpatułką.

Miruna patagońska z miksem sałat :) -> składniki; miks sałat, jeden płat miruny patagońskiej, jeden pomidor, cytryna, sól, pieprz, bazylia, olej rzepakowy, woda. Przygotowanie; sałatę wsadzić do miski, dodać pokrojonego pomidora, sól, pieprz, bazylię,1/2 szklanki oleju rzepakowego i 4 łyżki wody. Sałatę wymieszać, w razie potrzeby bardziej doprawić do smaku. Na patelkę wlać olej rzepakowy i położyć na nią płat miruny patagońskiej, piec z dwóch stron około 8 minut. Sałatę nałożyć na talerz na to położyć rybkę i przyozdobić cytryną, smaczne i zdrowe śniadanie gotowe. ;) Sałatka z olejem rzepakowym to dobry pomysł na każdy posiłek w ciągu dnia, zarówno na śniadanie, na obiad – jak i na kolację.

Cóż, bułeczka z nasionami, z masłem, serem pleśniowym, ogórkiem kiszonym i małym pomidorkiem, do picia nektar z banana, i to wszystko w towarzystwie oleju rzepakowego ☀️

salatka sniadaniowa z bagietka

-mix sałat z rukola
-pomidor
-grillowana piers z kurczaka
-ogorek kiszony
-pestki dyni

Sos:
-olej rzepakowy,
-ziola prowansalskie,
-szczypta vegeta,
-musztarda
-miod
-cytryna
-woda

Pomidory, kurczaka i ogorka kroimy w kostke, wrzucamy do salat, mieszamy z sosem. Posypujemy pestkami dyni. idealnie smakuje ze swieza bagietka

bardzo szybkie i zdrowe śniadanie, kiełbaska smażona na oleju rzepakowym, do tego jajecznica z wiejskich jajek, z cebulką i dużą ilością natki pietruszki. przepyszne jedzonko i co ważne, bardzo szybkie. Rozgrzewany olej rzepakowy,, wsypujemy na patelnie pokrojoną cebulke i pokrojoną kiełbaskę, smażymy, gdy już wszystko złapie ładny kolor wbijamy jajka, dodajemy trochę soli i pokrojoną natke pietruszke,mieszamy wszystko cały czas.
No i wcinamy, kto spróbuje smażyć na oleju rzepakowym raz to już na zawsze na nim będzie.

Przepis na pyszne śniadanie
Składniki podstawowe
Kilka sztuk dobrego towarzystwa
3 garście uśmiechu
2 szklanki rozmów
2 łyżki dobrego humoru

Wszystko razem połączyć i kosztować według potrzeby.

Składniki dodatkowe- przepis na dziecinnie proste i pyszne naleśniki
2 szklanki mleka
1 i 1/4 szklanki mąki
1 jajko
1/4 szklanki oleju rzepakowego
Łączymy w misce mleko, mąke i jajko. Na koniec dodajemy olej. Rozgrzewamy patelnie i smażymy naleśnki.
Podajemy z ulubionymi dodatkami- ser, dżem, cukier…
SMACZNEGO!

Chrupiąca ciabata podgrzana w tosterze, z rukolą, jajem sadzonym smażonym na łyżce oleju rzepakowym, z łososiem..a wszystko posypane solą himalajską i czarnuszką… prosto i bardzo smacznie

Chrupiąca, ciepła pszenna bułka z sosem musztardowo-majonezowym..smażoną na oleju rzepakowym mieloną wołowiną z serem pleśniowym, zieloną sałatą z domowego ogródka, jajem sadzonym – również smażonym na oleju rzepakowym, świeżym zielonym ogórkiem, pomidorem malinowym i czerwoną cebulą..danie które można jeść na śniadanie, obiad i kolecje

Naleśniki na słodko: Ciasto: 2 szklanki mleka, jajko, mąka( umnie na oko). Nadzienie: 250g serka maskarpone, pół litra śmietanki 36%, herbatniki petitki, wiśnie, polewa czekoladowa. Naleśniki smażymy na oleju rzepakowym, śmietanke ubijamy z serkiem mascarpone i cukrem pudrem, wiśnie- najlepiej mrożone, podsmażamy z cukrem waniliowym, aż całość zgęstnieje. Usmażone naleśniki smarujemy ubitą śmietaną, posypujemy ciasteczkami petit, polewamy wiśniami. Naleśniki składamy na pół, polewamy sosem czekoladowym , posypyjemy ciastkami, dekorujemy listakmi mięty. Polecam, kaloryczne ale rozkosz dla podniebienia heee

jajka smażone na oleju rzepakowym a do tego chlebuś pieczony wlasnoręcznie. Rozgrzewamy olej, wbijamy dowolną ilość jajek i mieszamy, trochę solimy, dodajemy garść szczypiorku. chlebek
5 dkg drożdzy
1 łyżka soli
1 łyżeczka cukru
1/2 szkalnki słonecznika
1 szklanka otrąb pszennych
1 łyżeczka oleju rzepakowego
1 łyżka siemienia lnianego
4 szklanki mąki pszennej
0,5 litra wody z kranu letniej
Wszystko razem wymieszać, wyłożyć na posmarowaną masłem foremkę, włożyć do zimnego piekarnika na 170 stopni na godzinkę, oczywiście to robimy wieczorwm żebyśmy rano mieli do sniadania swiezy chlebek.

Szybka akcja śniadaniowa…jak zwykle, bo poranki zawsze w biegu ;) składników wielu nie trzeba…wystarczy banany i jajko :) rozgniatamy, mieszamy i wrzucamy na rozgrzaną patelnię z olejem rzepakowym…łyżką formujemy małe placuszki, krótko smażymy i….gotowe :) przekładamy na talerz i wcinamy :) dodatkowo można dodać ulubiony serek + owoce :) uwielbiamy takie poranki razem z synkiem <3

Moje ulubione, niedzielne śniadanie: Na talerzu rozkładam świeżą rukolę, polewam ją olejem rzepakowym i odrobiną octu winnego. Sypię też trochę soli i pieprzu, na to podprażone na suchej patelni pestki słonecznika i dyni. Na to wykładam pokrojone w paseczki suszone pomidory wyciągnięte ze słoiczka z olejem. Na końcu, niczym na zielonym łożu, układam głównego bohatera, czyli jajko w koszulce (a w zasadzie – co najmniej dwa). Najlepiej smakuje w towarzystwie bagietki! Smacznego :)

Najszybsze danie na śniadanie to wykorzystanie resztek z farszu do obiadu dnia poprzedniego. Wczoraj robiłam gołąbki z kapusty pekińskiej z farszem z zielonej soczewicy, cebulki, czerwonej i żółtej papryki, marchewki i pietruszki… z dodatkiem soli, pieprzu i oregano. Warzywa smażone na oleju rzepakowym. Trochę farszu zostało, więc dodałam do niego odrobinę fety, usmażyłam naleśniki z mąki ryżowej na oleju rzepakowym… i podałam dziś na śniadanie zapieczone z odrobiną parmezanu! Pycha! :D

salatka sniadaniowa z bagietka

-mix sałat z rukola
-pomidor
-grillowana piers z kurczaka
-ogorek kiszony
-pestki dyni

Sos:
-olej rzepakowy,
-ziola prowansalskie,
-szczypta vegeta,
-musztarda
-miod
-cytryna
-woda

Pomidory, kurczaka i ogorka kroimy w kostke, wrzucamy do salat, mieszamy z sosem. Posypujemy pestkami dyni. idealnie smakuje ze swieza bagietka

Moją propozycją jest szybkie, kolorowe, wiosenne śniadanie, które może przygotować dosłownie każdy. Nie wymaga ono wielkich umiejętności kulinarnych, a smakuje naprawdę pysznie. Wyglądem troszkę przypomina pizzę, dlatego my w naszej rodzinie tak właśnie je nazywamy. Do jej zrobienia potrzebujemy jajka, pomidora malinowego, oregano, sól, pieprz, szczypiorek oraz oczywiście olej rzepakowy. Jajka wraz z pomidorami smażymy na patelni na oleju rzepakowym, doprawiamy solą, pieprzem oraz oregano, a następnie posypujemy szczypiorkiem. To jedno z najszybszych i najbardziej smacznych dań w naszym domu, które w szczególności pokochały dzieci.

Grahamki z nadzieniem i majonezem domowej roboty
Nadzienie:
3 jajka,
2 pomidory
4-5 plasterków szynki
1 kulka sera mozzarella,
sól i pieprz do smaku
Szczypiorek do posypania

Majonez:
1 żółtko jajka
1 łyżka musztardy
500 ml oleju rzepakowego
1/2 łyżeczki soli
od 1 łyżki do 2-3 łyżek octu
2 łyżeczki cukru pudru lub miodu
1/3 łyżeczki czarnego lub białego pieprzu mielonego

Wykonanie:
Wierzch bułek grahamek ściąć nożem.
Wydrążyć miąższ. Ser, szynkę oraz pomidory pokroić w kostkę i wsypać do rozbeltanych jajek, przyprawić.
Napełnić bułki masą jajeczną.
Przykryć górą z bułki i zapiec w piekarniku ok.30 min.w 180 stopni. Zamiast grahamek można użyć inne bułki lub bagietkę.
Po lekkim ostudzeniu zdjąć wierzch bułki i polać majonezem oraz posypać resztą szczypiorku.
Smacznego!

Jeśli tylko słońce z rana przygrzewa,to koniecznie śniadanie w ogrodzie, na tarasie lub najmilej na trawie! Śniadanie to lekka sałatka z pomidorów, sałaty,oliwek,grzanek i wędzonego kurczaka. Całość chętnie polewam olejem rzepakowym-danie smaczne, zdrowe i na łonie natury wybornie smakuje

Kokilki pełne smaku

Składniki (na 6 porcji)
Olej rzepakowy
6 jajek
1 opakowanie świeżego szpinaku baby
1 kulka mozzarelli
12 plastrów szynki parmeńskiej
2 ząbki czosnku
szczypiorek
sól, pieprz

Przygotowanie:

Na patelni podgrzewamy olej rzepakowy, dodajemy szpinak i 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Smażymy do odparowania wody, solimy i pieprzymy do smaku.

Każdą kokilkę smarujemy olejem rzepakowym i wykładamy 2 plastrami szynki parmeńskiej. Układamy szpinak, plasterek sera mozzarella i delikatnie wbijamy jajko. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym na 180 stopni aż do ścięcia się białka (ok 10 minut).

Podajemy ze szczypiorkiem i chrupiącą bagietką.

Kokilki można też przygotować dzień wcześniej i rano tylko włożyć do piekarnika :)

Na śniadanie chętnie zjem sałatkę że świeżych i suszonych pomidorów,oliwek oraz drobno pokrojonego żółtego sera. Nie może zabraknąć chrupkiej bagietki i owoców. Wszystko skropione zdrowym olejem rzepakowym(nawet owoce)Pysznie,zdrowo i smakowicie! Aha i jeszcze ser feta

Owsiane muffinki z brzoskwiniami

Doskonale nadają się na piknik i śniadanie na trawie :)

Składniki:
1 szklanka mąki
100 g płatków owsianych
1 szklanka maślanki
250 g brzoskwiń z puszki
25 g płatków migdałów
25 g wiórek kokosowych
50 g czekolady mlecznej
1 jajko
2/3 szklanki cukru
1/3 szklanki oleju rzepakowego
2 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki cynamonu
Dodatkowo:
100 g białej czekolady
200 g brzoskwiń z puszki

Sposób przygotowania przepisu:
1. Płatki owsiane zalewamy maślanką i odstawiamy do napęcznienia. Brzoskwinie osączamy z soku i kroimy w niedużą kostkę.
W jednej misce mieszamy mąkę z płatkami migdałów, wiórkami kokosowymi, czekolada startą na tarce o dużych oczkach, proszkiem do pieczenia, sodą oraz cynamonem. W drugiej misce roztrzepujemy jajko i mieszamy z namoczonymi w maślance płatkami owsianymi, cukrem, olejem oraz brzoskwiniami. Na koniec mieszamy dokładnie zawartość obu misek. Masę nakładamy do foremek na muffinki wyłożonych papilotkami i pieczemy w 180 stopniach ok. 20-25 minut. Odstawiamy do wystudzenia.
Białą czekoladę roztapiamy na parze. Każdą muffinkę smarujemy odrobiną czekolady i posypujemy pokrojonymi w kostkę brzoskwiniami. Smacznego :)

Szpinakowo-śniadaniowo

Przepis na 12 wytrawnych babeczek idealnych na szybkie śniadanie oraz jako przekąska na piknik. Nie spodziewałam się, że szpinak może tak dobrze smakować póki nie spróbowałam go w tej postaci :)

100 g szpinaku
5 suszonych pomidorów
50 g sera feta
2 łyżki oleju rzepakowego
2 jajka
150 g mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki mleka

Piekarnik rozgrzać do 190 stopni, a w międzyczasie. Roztrzepać w miseczce jajka, dodać posiekany szpinak oraz fetę i suszone pomidory pokrojone w małe kwadraty. Dokładnie wymieszać, dodać pozostałe składniki i ponownie wymieszać. Przełożyć równe porcje do papilotek rozłożonych na blaszce do muffinek. Piec ok 15 minut. Przed zjedzeniem wystudzić.

Ciasto ziołowe ze szparagami
Ciasto drożdżowe z świeżymi ziołami i powkładanymi do niego szparagami, tak sobie na śniadanie wymyśliłam i w mniej niż 30 min ⏳ zrobiłam. Składniki na ciasto zmiksowałam, do niego posiekane z ogródka zioła dodałam, pieprzem wyostrzyłam i solą doprawiłam. Ciasto rosło, a ja w tym czasie szparagi w wodzie chłodziłam, następnie ręcznikiem papierowym osuszyłam. Ciasto na blachę przełożyłam, szparagi dołożyłam i tylko pieczenie zostało, a potem……..oj bardzo wszystkim smakowało .
Składniki:
pęczek bardzo cienkich szparagów, ok. 0,5 kg,
40 g świeżych drożdży,
400 ml ciepłej wody,
1 płaska łyżeczka cukru,
1 płaska łyżeczka mielonego czarnego pieprzu,
450 g mąki pszennej,
2 łyżeczki soli,
2 jaja,
60 ml oleju rzepakowego,
1/2 pęczka szczypiorku,
1 pęczek zielonej pietruszki,
garść listków świeżej mięty,
garść liści świeżego lubczyku,
ponadto:
ok. 1-2 łyżki oleju rzepakowego,
2 łyżki startego sera żółtego np. grana padano.

Przygotowanie:
Szczypiorek, pietruszkę, lubczyk i miętę drobno siekamy.

Drożdże rozpuszczamy w wodzie z dodatkiem cukru, pieprzu i soli.
Dodajemy mąki, jajek, olej i całość miksujemy za pomocą (widełek) robota, na najwyższych obrotach, do uzyskania gładkiej masy.
Dodajemy posiekane zioła i jeszcze raz miksujemy, tylko tyle, żeby całość się wymieszała.
Ciasto pozostawiamy na ok. 10 min w temperaturze pokojowej, powinno rosnąć.

W tym czasie przygotowujemy szparagi.

Szparagi myjemy, odrywamy stwardniałe końcówki, wystarczy tylko wygiąć je w łuk, a same w odpowiednim miejscu się przełamią. Pozostawiamy w bardzo zimnej wodzie na 5-10 min. Wyciągamy z wody i suszymy papierowym ręcznikiem.
Piekarnik nastawiamy na 200°C.

Dużą blachę od piekarnika wykładamy papierem do pieczenia.
Przelewamy na całą powierzchnie ciasto i układamy na nim osuszone szparagi, które delikatnie w nie wbijamy.
Wierzch skrapiamy niewielką ilością oleju rzepakowego.

Tak przygotowane ciasto wkładamy na najniższą półkę od piekarnika i pieczemy ok. 15 -20 min.
Pod koniec pieczenia, wierzch ciasta delikatnie smarujemy olejem za pomocą pędzla.

Rada: wierzch można tylko spryskać niewielką ilością oleju, szparagi nabiorą błyszczącego koloru, a ciasto dodatkowo będzie nawilżone.

Gorące ciasto posypujemy startym serem.

Grillowana pizza z kaszanką jabłkiem i cebulą

CIASTO:
1/2 szklanki ciepłej wody
1 łyżeczka suchych drożdży
szczypta cukru
1 łyzka oleju rzepakowego
1 szklanka mąki pszennej
1/2 szklanki płatków ryżowych
1 łyżeczka soli
DODATKI DO PIZZY:
1-2 cebule
5 ugotowanych ziemniaków
3 łyżki sosu
2 jabłka
30 dag kaszanki
oliwa
bazylia
matka pietruszki

Drożdże rozpuszczamy w wodzie. Mąkę, sól, cukier i pokruszone płatki mieszamy. Dodajemy olej. Mieszamy. Dodajemy drożdże, mieszamy i zostawiamy na ok 10 minut. Po tym czasie ugniatamy ciasto do powstania jednolitej konsystencji.

Ciasto rozwałkowujemy i układamy na kamień do pizzy. Pieczemy ok 15 minut pod zamkniętym grillem.

Na podgrillowany spód dodajemy sos a na to pokrojone w plastry ziemniaki, jabłka i pogniecioną widelcem kaszankę.. Przyprawiamy. Skrapiamy oliwą z oliwek.

Grillujemy jeszcze ok 10 minut. Jeżeli pizza będzie surowa to grillujemy do momenty uzyskania złocistego koloru.

Pieczone szparagi z jajkami przepiórczymi, serkiem i prażonymi pinii
Szparagi, jakże zdrowe ❤, szkoda, że są sezonowe, dlatego teraz, jak najczęściej dania z ich udziałem przyrządzajcie i nimi się zajadajcie. Ja szparagi w piekarniku zapiekałam, do których jajek przepiórczych dodałam i z serkiem oraz prażonymi pinii podałam. Całość ekspresowo przygotowałam i rodzinie podałam.
Składniki na ok 4 porcje:
pęczek szparagów zielonych, najlepiej cienkich,
ok. 8 jajek przepiórczych,
serek kanapkowy półtłusty lub chudy,
2 łyżki orzeszków pinii,
sól do smaku,
pieprz czarny mielony do smaku,
olej rzepakowy,
świeży tymianek.
Przygotowanie:
Szparagi myjemy, odrywamy stwardniałe końcówki, wystarczy tylko wygiąć je w łuk, a same w odpowiednim miejscu się przełamią. Pozostawiamy w bardzo zimnej wodzie na 5-10 min. Wyciągamy z wody i suszymy papierowym ręcznikiem.

Blachę od piekarnika wykładamy papierem do pieczenia i układamy na nim szparagi, które polewamy niewielka ilością oleju. Posypujemy solą, pieprzem, obtaczamy je w oleju i układamy je tak, aby przylegały do siebie jeden koło drugiego.

Piekarnik nastawiamy na 220°C i wkładamy blachę ze szparagami (na dolny poziom) i pieczemy ok. 6 min. Czas pieczenia powinien być uzależniony od grubości szparagów, mają być al dente.

W tym czasie prażymy orzeszki pinii na suchej patelni i przygotowujemy sobie jajka. Najlepiej, żeby jajka były rozbijane po max 3 szt. do salaterek.

Kiedy szparagi będą al dente wyciągamy z piekarnika i przelewamy na nie jajka.
Ponownie wkładamy do piekarnika, na wyższy poziom i zapiekamy ok 2 min, tylko tyle, żeby białka się ścięły.

Rada: jeśli lubicie ścięte żółtka, wystarczy dłużej przytrzymać szparagi w piekarniku i gotowe.

Szparagi posypujemy igiełkami świeżego tymianku i podajemy z pinii i pokruszonym serem kanapowym.
Smacznego :)

Paratha z zielonym nadzieniem
Placki na grillu pieczone, nadzieniem z bobu wypełnione, na przystawkę się idealnie nadają i zaskakujący smak mają.
Składniki:
1 szklanka mąki pszennej,
1 szklanka mąki orkiszowej (świeżo zmielone ziarna orkiszu),
½ łyżeczka soli,
woda,
olej rzepakowy,
nadzienie:
150 g ugotowanego i obranego bobu,
50 g oliwek zielonych,
pęczek zielonej pietruszki,
½ łyżeczka świeżo mielonej kolendry,
szczypta skórki otartej z cytryny,
sok z połowy cytryny,
1 łyżka oleju rzepakowego,
pieprz kolorowy świeżo zmielony.

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z solą i dodajemy tyle wody, aby wyrobić miękkie ciasto. Odstawiamy na 15 min w misce pod przykryciem.

Bób, zieloną pietruszkę, oliwki, olej i przyprawy miksujemy na gęstą pastę. Doprawiamy do smaku.

Ciasto dzielimy na kulki wielkości śliwki. Rozwałkowujemy, na środku każdego krążka układamy po łyżeczce pasty i całość składamy jak sakiewkę. Delikatnie spłaszczamy i rozwałkowujemy na placki.

Placki grillujemy z dwóch str. na suchym dolnym ruszcie. Pod koniec pieczenia, placki smarujemy olejem i grillujemy jeszcze chwilę.

Rada :
Jeśli ciasto odstawimy na 15 min do miseczki i przykryjemy je wilgotną ściereczką, to zrobi się bardziej elastyczne.
Smacznego

Smażone serniczki świetnie sprawdzą się jako śniadanie na trawie :) Można podać je z polewą czekoladową, należy wtedy pamiętać aby odpowiednio je przechować.

Składniki:
Składniki:
-400 g sera ricotta
-1 tabliczka (100 g) czekolady mlecznej
-4 łyżki mąki pszennej
-2 jaja
-3 łyżki cukru trzcinowego
-olej rzepakowy do smażenia
-kilka truskawek

Sposób przygotowania:
1. Jajka ucieramy łyżką z cukrem na gładką masę. Następnie dodajemy mąkę przesianą przez sito oraz rozdrobniony widelcem ser. Zagniatamy ręcznie na gładką masę.
2. Łyżką formujemy placuszki, lekko spłaszczamy je dłonią i układamy na patelni z rozgrzanym olejem (musi przykryć połowę placuszków). Smażymy po 2 minuty z każdej strony na średnim ogniu. Po usmażeniu polewamy roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą i dekorujemy świeżymi truskawkami.Smacznego!

Babeczki na oleju z niespodzianką, pyszne śniadanie na słodko dla dużych i małych Łasuchów :)

Składniki:
Na 12 babeczek:
-1,5 szklanki mąki pszennej
-1,5 szklanki mleka
-3/4 szklanki oleju rzepakowego
-3/4 szklanki cukru trzcinowego
-2 jaja
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
-1 laska wanilii
-12 cukierków „kinder schoko bons”
-36 sztuk draży czekoladowych w skorupce (np. smarties)
-12 papilotek do babeczek

Sposób przygotowania:
1. Suche składniki (razem z wydrążonymi ziarenkami wanilii) mieszamy ze sobą dokładnie w dużej misce. W osobnej misce dokładnie łączymy mokre składniki.
2. Mokre składniki wlewamy do suchych i dokładnie mieszamy szpachelką, aż powstanie gładka masa bez grudek.
3. Formę do babeczek wykładamy papilotkami. Do każdej wlewamy po 3 łyżki masy. Na środku układamy cukierek schoko bons oraz 3 draże czekoladowe. Zalewamy pozostałym ciastem (po 3 łyżki). Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 i pieczemy przez 20 minut. Smacznego!

Pasta z łososia, szpinaku i twarogu z dodatkiem oleju rzepakowego- zdrowa i smaczna propozycja idealna na śniadanie na trawie do podania z mini sucharkami lub chrupiącą bagietką.
Składniki:
-200 g mrożonego, siekanego szpinaku
-200 g łososia wędzonego na gorąco
-100 g twarogu półtłustego
-2 ząbki czosnku
-2 łyżki oleju rzepakowego
-sól i pieprz

Dodatkowo: -mini sucharki lub bagietka

Sposób przygotowania:
1. Szpinak wrzucamy do garnka i gotujemy pod przykryciem na średnim ogniu, aż się rozpadnie, często mieszając. Gdy tak się stanie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, szczyptę soli i pieprzu. Gotujemy jeszcze minutę, zdejmujemy z ognia i studzimy.
2. Do wystudzonego szpinaku dodajemy rozgnieciony widelcem twaróg i drobno pokrojonego łososia (bez skóry). Wlewamy olej i dokładnie mieszamy. Całość doprawiamy jeszcze solą i pieprzem według uznania. Pastę układamy na sucharkach. Smacznego!

Jaglane placuszki z chia i wiśniami

Składniki: (na ok. 15 placuszków)

2 jajka
260 g ugotowanej kaszy jaglanej
2 łyżki nasion chia
3 łyżki miodu
80 g mleka (ok. 8 łyżek)
60 g mąki pszennej razowej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka oleju rzepakowego do smażenia
200 g wiśni

Przygotowanie:

Jajka wbić w całości do miski. Roztrzepać do spienienia. Dodać ugotowaną i ostudzoną kaszę jaglaną, nasiona chia, miód, mleko, mąkę i proszek do pieczenia. Całość krótko wymieszać trzepaczką.

Patelnię rozgrzać z łyżeczką oleju. Przetrzeć powierzchnię ręcznikiem papierowym, by rozprowadzić tłuszcz na patelni. Łyżką nakładać porcje masy jaglanej (1 łyżka= 1 placuszek). Placuszki smażyć z obu stron po kilka minutek pod przykryciem do zarumienienia. Podawać na ciepło ze zmiksowanymi na puree wiśniami (wcześniej wiśnie odpestkować i według upodobań dosłodzić miodem- ja pominęłam słodzenie). Smacznego!

Idealne śniadanie na trawie :)
Naleśniki z dodatkiem oleju rzepakowego i kurkumy. Nadziane twarożkiem z tuńczykiem, ogórkiem i szczypiorkiem. Idealne również na piknik :) a minionkowy wygląd zacheci każdego niejadka

Bo śniadanie musi być szybkie do przygotowania ;) Moja propozycja to naleśniczki z młodego jęczmienia. Przepis prosty.. ciasto jak na naleśniki z dodatkiem młodego sproszkowanego jęczmienia ilość według uznania :) smażymy oczywiście na oleju rzepakowym. Podajemy według uznania z ulubionymi dodatkami :)

Lawendowa owsianka w stylu makadamia pod pierzynką mnóstwa owoców – oto moja propozycja! .
SKŁADNIKI: – 2 łyżki stołowe płatków owsianych – pół szklanki mleka – garść orzechów makadamia – garść żurawiny
– 1 łyżka stołowa oleju rzepakowego – 1 kiwi, 1 brzoskwinia – garść jagód – odrobina kwiatów lawendy do posypania <3

PRZYGOTOWANIE:
Do rondelka wsypujemy płatki owsiane, zalewamy mlekiem i doprowadzamy do wrzenia. Chwilkę gotujemy na niewielkim ogniu, ciągle mieszając. Płatki przelewany do głębokiego talerza, czekamy 2-3 minuty, aż się trochę wystudzą. Następnie dodajemy łyżkę oleju rzepakowego i mieszamy. Na koniec czeka nas najprzyjemniejsza czynność (jeśli mamy dzieci :)) - dekorujemy owocami, przyprawami i posypujemy orzechami. Smacznie i zdrowo. SMACZNEGO! :)

Gofry z owocami
Szybko, smacznie, zdrowo… dla lubiących śniadania na słodko :)

Składniki:
2 szklanki mąki,
2 szklanki mleka,
2 jajka,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1/3 szklanki oleju rzepakowego,
2 łyżki cukru,
szczypta soli

Przygotowanie:
1. Ubić pianę z białek na sztywno.
2. Żółtka wymieszać z pozostałymi składnikami (mlekiem, mąką, olejem, cukrem i proszkiem do pieczenia). A następnie delikatnie połączyć z pianą z białek.
3. Piec gofry przez ok 7 min.
4. Gotowe gofry chwilę ostudzić a następnie położyć na nich owoce (nasze ulubione to truskawki i banany).
5. Najlepiej smakują na trawie.

W załączeniu zdjęcie naszego niedzielnego śniadanka na trawie.

Śniadanoiwe beczułki : 3 kromki chleba tostowego, 3 plasterki pomidora, garść szpinaku, 3 jajka, 6 plastrów szynki parmeńskiej, sól, pieprz, olej rzepakowy, ostra papryka w proszku, szczypiorek, kilka pomidorków koktajlowych. Wykonanie: Plastry szynki podsmażamy na oleju rzepakowym. Z chleba wycinamy kółka o średnicy formy na muffiny. Wykładamy krążkami dno formy na muffinki, wokół ukłądamy plasterki szynki, Na chleb układamy po kilka plasterków szpinaku, na to dajemy plasterek pomidora, oorószamy przyprawami. Na wierzch wbijamy małe jajko, przyprawiamy i pieczmy ok 15 min wpiekarniku nagrzanym do 180 st, aż jajka się zetną. Posypujemy posiekanym szczypiorkiem, Pomidorki skrapiamy olejem rzepakowym i grillujemy w piekarniki przez 10 min. Dekorujemy nasze beczułki. Smacznego.

Jaglanka z pieczonym burakiem, jabłkiem i pestkami dyni

Potrzebne będą: 1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej, 1 średni upieczony burak, 1 jabłko, pestki dyni
Na dressing: 4-6 łyżek oleju rzepakowego, sok z ½ cytryny, 1 łyżeczka płynnego miodu, odrobina soli
Przygotowanie: Buraka i jabłko pokroić w kostkę, połączyć z kaszą jaglaną i pestkami dyni. Składniki dressingu dokładnie wymieszać tak, aby uzyskać jednolitą konsystencję i polać na masę z kaszą jaglaną. Najlepiej nałożyć do przezroczystego naczynia, w którym widać wszystkie składniki tego smakowitego śniadania i udekorować.

FIT BATONIKI MUSLI to gwarancja dobrego humoru od samego rana. Najlepiej zrobić je wcześniej, a przechowywane w szczelnym słoiku będą idealne na śniadanie jak i zdrową przekąskę w ciągu dnia. Składniki: 2 szkl płatków owsianych górskich, 0,5 szkl ekspandowanego amarantusa, po 2 łyżki siemienia lnianego, sezamu, suszonej żurawiny, siekanych orzechów laskowych i migdałów, 4 łyż. syropu z agawy, 4 łyż.oleju rzepakowego, 1 ubite białko jaja, 5 łyż. wody. Przygotowanie: Miód rozpuszczamy w ciepłej wodzie, dodajemy olej i mieszamy. Suche składniki wsypujemy do miski, polewamy wodą i mieszamy. Dodajemy ubite na sztywno białko, dokładnie łączymy z nim całą masę. Całość wykładamy do keksówki, dokładnie wygładzając i dociskając masę do dna. Pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku ok 20 minut. Po ostygnięciu całość kroimy w batoniki. Smacznego!

Moja propozycja to pyszne i bardzo zdrowe placuszki z mąki kukurydzianej :)

Składniki na ok. 15 placuszków:

– szklanka mąki kukurydzianej
– szczypta soli oraz cynamonu
– łyżeczka proszku do pieczenia
– 3 łyżeczki brązowego cukru
– 3/4 szklanki mleka
– kilka kropel oleju rzepakowego

Sypkie składniki mieszamy ze sobą, dodajemy mleko i porządnie mieszamy, żeby nie było grudek. Smażymy po ok. minucie z każdej strony na rozgrzanej patelni na oleju rzepakowym. Podajemy z czym tylko dusza zapragnie, ale polecam moją ulubioną wersję: posypane kakao, z plastrami pomarańczy oraz migdałami.
Smacznego!

Polecam na śniadanie przepyszną sałatkę, którą możemy zakręcić w słoiku i wziąć na wiosenny piknik ;) Składniki:2 garści roszponki, puszka łososia w sosie własnym, pół żółtej papryki , pół awokado i pół pomarańczy. Dressing: 3 łyżki oleju rzepakowego wymieszać z 1 łyżką soku z cytryny ;) Układamy warstwowo składniki: garść roszponki, odsączony łosoś, pokrojona papryka, pokrojone w plasterki awokado oraz na końcu wymieszane cząstki pomarańczy z roszponką. Przed spożyciem polewamy dressingiem z oleju rzepakowego ;) Pychotka ;)

Rano lubię dostarczyć mojemu organizmowi taki posiłek, który go odżywi, zregeneruje, poprawi jego odporność i doda mu energii. A jednocześnie zostanie szybko i łatwo strawiony. Zdrowe śniadanie, które ostatnio często przygotowuję to omlet z wiejskich jajek (od teściowej:-)) z jarmużem i pomidorami, posypany prażonymi ziarnami słonecznika:-)
Składniki:
– 2 wiejskie jajka
– 1 łyżka oleju rzepakowego
– 2 liście świeżego jarmużu (lub szpinaku)
– 1 dojrzały pomidor
– garść ziaren słonecznika
– sól morska i kolorowy pieprz do smaku

Umyte jajka rozmieszać z solą i kolorowym pieprzem. Liście jarmużu opłukać, usunąć twarde elementy liści, rozdzielić na mniejsze kawałki. Pomidora umyć, sparzyć, zdjąć skórkę i pokroić na mniejsze cząstki. Na patelni rozgrzać olej rzepakowy, dodać pokrojonego pomidora, chwilkę podsmażyć na dużym ogniu, aż pomidory puszczą sok, dodać jarmuż i ponownie chwilkę podsmażyć, aż jarmuż zwiędnie. Pomidory i jarmuż zamieszać i wlać masę jajeczną. Poruszając patelnią rozprowadzić masę jajeczną po całej powierzchni patelni. Omlet smażyć na średnim ogniu dość krótko, tak aby był puszysty, miękki, delikatny i wilgotny. Omlet powinien szybko się napuszyć i zacząć ścinać. Gdy omlet będzie już prawie cały ścięty, ale wierzch pozostanie wciąż wilgotny, dodać ziarna słonecznika (mogą być prażone). Omlet smażyć jeszcze chwilkę i za pomocą łopatki złożyć na pół i przełożyć na talerz. Można posypać drobno posiekanym szczypiorkiem.
Bardzo polecam i zachęcam do wypróbowania:-)

Faworki
450 g mąki pszennej
5 żółtek
szczypta soli
1 łyżka spirytusu (lub 2 łyżki rumu)
3/4 szklanki gęstej kwaśnej śmietany 18%
tłuszcz do głębokiego smażenia – olej rzepakowy,
cukier puder do oprószenia
Mąkę przesiać, dodać żółtka, szczyptę soli, spirytus i śmietanę. Dobrze wyrobić do otrzymania gładkiej kuli ciasta. Odłożyć zawinięte w folię na 30 minut by zmiękło i odpoczęło (w temperaturze pokojowej).

Po tym czasie ciasto dobrze wybić wałkiem, by w cieście pojawiły się pęcherzyki powietrza (od 15 – 30 minut); moża także użyć wałkownicy. Wszystko to ma na celu wtłoczenie w ciasto jak największej ilości powietrza – ciasto rozwałkowujemy, składamy, ubijamy wałkiem itd. Po skończeniu ciasto owinąć folią spożywczą i schłodzić przez 30 minut w lodówce.

Schłodzone ciasto rozwałkować (cieniutko), radełkiem wykrajać prostokąty o wymiarach około 12 x 3 cm. Każdy pasek naciąć wzdłuż pośrodku i jeden z końców przewlec przez otwór.

Smażyć w gorącym tłuszczu, w temperaturze 175ºC, z obu stron, na złoty kolor. Odsączyć na ręczniczku papierowym.

Oprószyć cukrem pudrem.

Smacznego :-).

Coz spoznilam sie- ale i tak nie spelniam wymogow bo nie mieszkam w Pl ;) to tu- brokuly w sosie orzechowym- na oleju rzepakowym poddusic lyzke masla orzechowego,dodac sezam sol i pieprz.Polac ugotowane na parze brokuly i przybrac orzechami :)