Konkursy

Regulamin konkursu „Przepis na piknik”

konkurs tarczyński

R E G U L A M I N  K O N K U R S U
pod nazwą: „Przepis na piknik”

Preambuła – Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

1.     „Organizator” Faster & Betterspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 34,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000436828, REGON: 146257243, NIP: 5213635305

2.     „Współorganizator” – Lawendowy Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ulicy Długiej 23/25 lok. 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 367243, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł, NIP: 951-232-38-40, prowadzącakulinarnego bloga pod nazwą Lawendowy Dom (http://lawendowy-dom.com.pl)

3.     Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Przepis na piknik” organizowany przez Organizatora we współpracy z Współorganizatorem, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4.     Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Współorganizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora/Współorganizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku  z ich udziałem w Konkursie.

5.     Blog” –  blog prowadzony przez Współorganizatora pod domeną http://lawendowy-dom.com.pl .

6.     Uczestnik Konkursu” – osoba fizyczna, użytkownik sieci Internet, który dokonał zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający  warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

7.     Pracakonkursowapropozycjaprzepisudo kosza piknikowego,sprecyzowana w treści postanowień § 7 Regulaminu, której ocena prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagród w Konkursie.

8.     „Laureaci” – zwycięzcy Konkursu, uprawnieni do Nagrody.

9.     „Nagrody” przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 9 Regulaminu.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.      Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na Blogu.

2.      Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.

3.      Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

4.      Zasady przyznawania Nagród opisane są w § 7 – § 8 Regulaminu.

5.      Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2.
Obszar

Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany na Blogu i kierowany do użytkowników sieci Internet, czytelników Bloga.

§ 3.
Termin

1.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2014 roku i trwa do dnia 09 maja 2014 roku. 

2.      Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane są w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej.

3.      Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagród) nastąpi na Blogu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu (tj. w terminie do dnia 16 maja 2014 roku).

§ 4.
Uczestnictwo w Konkursie

1.     Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.     Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.

3.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („konsument”), która spełnia każdy z następujących warunków:

a)     posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

b)     posiada dostęp do Internetu;

c)   najpóźniej w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ukończyła 13 lat; przy czym w związku z obowiązującą regulacją prawną w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej konieczna do udziału w Konkursie ( w tym zgłoszenie) była dokonana  za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego; spełnienie wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym będzie weryfikowane na etapie wydawania Nagród;

d)   zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

4.     W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób oraz członkowie najbliższej rodziny Współorganizatora. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

§ 5.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

1.     Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przez przesłanie Pracy Konkursowej na adres e-mail Współorganizatora: beata@lawendowy-dom.com.pl .

2.     Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.

3.     Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia do udziału w Konkursie dowolnej ilości Prac Konkursowych w okresie trwania Konkursu, przy czym na jedno Gospodarstwo domowe (rozumiane jako zespółosóbpozostającychwewspólnymgospodarstwie domowym,zamieszkujących,choćby czasowo,podtym samym adresem) może przypaść jedna Nagroda w Konkursie.

 § 6.
    Dane osobowe

1.     Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany będzie podać Współorganizatorowi dane adresowe umożliwiające dostarczenie Nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Podanie danych jest dobrowolne przy czym konieczne do wydania Nagrody.

2.     Współorganizator przekaże dane osobowe Laureatów (imię i nazwisko, adres zamieszkania) Organizatorowi, celem wydania Nagród Laureatom.

3.     Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w okresie i zakresie niezbędnym do wydania Nagród.

4.     Administratorem danych jest Organizator.

5.     Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6.     Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym § 6 Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, w tym imienia i nazwiska, jako Laureata Konkursu, na Blogu oraz w serwisie Organizatora pod domeną www.tarczynski.pl.  


§ 7.
Praca Konkursowa

 

1.     Praca Konkursowa zgodnie z założeniami Konkursu stanowi propozycję przepisu do kosza piknikowego (jedzenie/przekąska/danie/potrawa którą można zabrać na piknik) a którego obowiązkowym składnikiem są kabanosy marki Tarczyński.

2.     Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w przepisie (Pracy Konkursowej) treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

3.     Zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa (propozycja przepisu) winna być samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach.

4.     Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody –  praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i  nagrodzonych Prac Konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

5.     Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

§ 8.
Tryb wyłonienia Laureatów Nagród

1.     Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego trwania Współorganizator wyłoni 3 (trzy) jego zdaniem najlepsze Prace Konkursowe, której autorzy uprawnieni będą do otrzymania Nagrody (Laureaci Konkursu).  

2.     Współorganizator dokona wyboru 3 (trzech) Laureatów dokonując oceny Prac Konkursowych  z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność z motywem przewodnim (§ 7 ust. 1 Regulaminu),  kreatywność, oryginalność i pomysłowość, walory językowe Prac Konkursowych.

3.     W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zgłoszone zostaną mniej niż 3 (trzy) Prace Konkursowe,  Nagrody niewydane ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

§ 9.
Nagrody Konkursu

1.     W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: 3 (trzy) zestawy składające się z : nagród rzeczowych w postaci: kosz piknikowy o wartości 189,00 zł brutto wraz z zapasem produktów marki Tarczyński o wartości 157,50 zł brutto czyli o łącznej wartości nagród rzeczowych 346,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych 50/100) brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w kwocie 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100) – łączna wartość Nagrody dla każdego z trzech Laureatów stanowi kwotę 384,50 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote 50/100) brutto.

2.     Fundatorem Nagród jest Tarczyński S.A.

3.     Nagrody wydaje Organizator. Wydając Nagrody Organizator może działać za pośrednictwem podwykonawców.

4.     Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora, o których mowa w ust. 1 powyżej  nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.

§ 10.
Wydanie Nagrody

1.     Współorganizator poinformuje Laureatów Konkursu o wynikach Konkursu na Blogu. Dodatkowo Współorganizator poinformuje Laureatów Konkursu o prawie do otrzymania Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres danego Laureata Konkursu podany przy zgłoszeniu do Konkursu (adres e-mail z którego wpłynęła na Konkurs zwycięska Praca Konkursowa). Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty przekazania mu informacji o wynikach Konkursu przekazać Współorganizatorowi (na adres e-mail) dane adresowe niezbędne do wysłania Nagrody (imię i nazwisko , adres) . W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, Współorganizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i wyłonienia innego Laureata lub postanowienia o przepadku Nagrody.

2.     Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wydane na adres Laureata wskazany przez Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej,  w terminie do 10 czerwca 2014 roku. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany Nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo wyłącznie z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Konkursu błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Laureata danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

5.     Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11.

         Reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie e-mail na adresWspółorganizatora: beata@lawendowy-dom.com.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres korespondencyjny Organizatora (Faster & Better Sp. z o.o., ul. Józefa Bema 65/6, 01-244 Warszawa) lub adres siedziby Organizatora, przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.     O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.

3.     Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.

4.     Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji

5.     Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.

6.     Reklamacje rozpatruje Organizator w porozumieniu ze Współorganizatorem.

7.     Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                              § 12.

                                                                          Postanowienia końcowe

 

1.   Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na Blogu  oraz w siedzibie Organizatora.

2.   Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na Blogu.

4.   Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

avatar Beata Lipov

Dziennikarka, zawodowo piszę i fotografuję. Na zamówienie urządzam wnętrza, przeprowadzam metamorfozy, robię coś z niczego, inspiruję i motywuję kobiety, prowadzę warsztaty kulinarne, craftowe i fotograficzne. Założyłam i niezmiennie z przyjemnością piszę blog Lawendowy Dom.

Zapraszam

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *